Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-15 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W paragrafie 2 ust. 4 SIWZ Zamawiający wskazuje, że w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu samochodu/samochodów, Zamawiający zwróci upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy samochód/samochody w siedzibie Zamawiającego. Uprzejmie proszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie rozwiązania polegającego na zwrocie samochodów w miejsce wskazane przez Finansującego (parking w pobliżu Wrocławia).

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 2 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu samochodu/samochodów, Zamawiający zwróci upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy samochód/samochody w miejsce wskazane przez Wykonawcę, znajdujące się w odległości nie większej niż 15 km od administracyjnej granicy Wrocławia. Wraz z przedmiotem leasingu Zamawiający zwróci wszystkie związane z nim przedmioty i dokumenty. Zwrot nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w godzinach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.”

Pytanie nr 2:

W paragrafie 5 ust. 4 Zamawiający wskazuje, że w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z opcji wykupu samochodu/samochodów, Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania umowy wystawi fakturę. Uprzejmie proszę o dopuszczenie takiego wariantu kreowania harmonogramu finansowego, by możliwa była płatność 1% wykupu wraz z ostatnią ratą leasingową.

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 5 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W sytuacji podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z opcji wykupu samochodu/samochodów, płatność 1% wykupu samochodu/samochodów płatna będzie wraz z ostatnią ratą leasingową. W takim przypadku Wykonawca wystawi jedną fakturę, dotyczącą płatności ostatniej raty oraz płatności kwoty wynikającej z wykupu samochodów. W przypadku decyzji o skorzystaniu z opcji wykupu podstawą wystawienia faktury będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu przez niego z opcji wykupu.”

Pytanie nr 3:

W paragrafie 5 ust. 6 Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, przez Zamawiającego na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Uprzejmie informuję, że Leasingobiorca dokonuje płatności przede wszystkim na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingu. W nim podane są kwoty i daty wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury zaś emitowane są systemowo na 21 dni przed terminem płatności. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o modyfikację treści SIWZ i dopuszczenie wszelkich płatności na podstawie harmonogramu i faktur emitowanych 21 dni przed terminem płatności. Żaden przepis prawa nie zobowiązuje do wysyłki faktur listem poleconym, a takie rozwiązanie wynika z zapisu paragrafu 5 ust. 6.

Odpowiedź nr 3:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 5 ust. 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie harmonogramu spłaty rat, w którym wskazane będą kwoty rat oraz terminy spłaty rat (wpływ środków na konto Wykonawcy). Propozycję harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przekaże do niego uwagi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Pytanie nr 4:

Proszę o dopuszczenie zmian w umowie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający w § 11 projektu umowy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i/lub zmienią się regulacje prawne, które będą wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy.

Pytanie nr 5:

Zamawiający przewidział wzór umowy leasingowej. Czy jednocześnie wyraża on zgodę na zawarcie umowy leasingu i Ogólnych Warunków Umowy Leasingowej (OWUL) na wzorze standardowo stosowanym przez Finansującego? Wzór przedstawiony przez Zamawiającego nie reguluje wszystkich kwestii związanych z leasingiem, niezbędnych do prawidłowego przebiegu, obsługi umowy. Biorąc pod uwagę wagę wspomnianych dokumentów proponujemy, by umowa będąca załącznikiem SIWZ stanowiła umowę w sprawie zamówienia publicznego i miała pierwszeństwo stosowania przed umową leasingową i OWUL stosowanymi przez Finansującego.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez włączenie do treści tej umowy, postanowień umowy z wzoru standardowo stosowanym przez Finansującego oraz zawarcie tej umowy na wzorze standardowo stosowanym przez Finansującego, pod warunkiem, że zapisy umowy na wzorze standardowo stosowanym przez Finansującego, które mają zostać włączone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą naruszać postanowień SIWZ, nie będą naruszać postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 144 ust. 1. oraz pod warunkiem, że przedstawione przez Wykonawcę propozycje postanowień umownych uzyskają akceptację Zamawiającego. Włączenie treści OWUL do treści umowy ws. zamówienia publicznego jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie umowy wekslem?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia umowy wekslem.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy z bagażnikiem o pojemności 139 l?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy z rozstawem osi 2340 mm?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy w srebrnym kolorze nadwozia?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10:

W celu dokładnego określenia kosztów przeglądów w 24 miesięcznym okresie gwarancji proszę o określenie maksymalnego przebiegu pojazdów.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający przewiduje, iż średni roczny przebieg każdego z pojazdów nie przekroczy 10 000 km.

Pytanie nr 11:

W warunkach ubezpieczenia Zamawiający określił wysokość wypłaconego odszkodowania NNW na poziomie 100 % wysokości ubezpieczenia na wypadek śmierci każdego z pasażerów i kierowcy. Jako potencjalny Wykonawca pragniemy wyjaśnić, że na rynku nie występuje ubezpieczenie umożliwiającego taką wypłatę. Czy Zamawiający dopuszcza, aby na wypadek śmierci odszkodowanie wynosiło 50% sumy ubezpieczenia na kwotę 20 000 zł.

Odpowiedź nr 11:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 3.4.b. w załączniku nr 2 „Warunki ubezpieczenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„b. świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku NNW w wysokości 50% sumy ubezpieczenia,”.

Pytanie nr 12:

Czy dopuszczają Państwo koła 15” stalowe?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13:

Czy dopuszczają Państwo koło zapasowe 15” stalowe?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza obręcze kół ze stali 15”?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuszcza 14” felgi aluminiowe?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.