Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.7601/09/2017/W                         Wrocław, dnia 13.09.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

PRZEPROWADZENIE W CYKLU ROCZNYM BADAŃ ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW

  

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1