Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu (zamienne)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

(zamienne)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail zamowienia@ekosystem.wroc.pl, faks 71 75 86 922, adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE W CYKLU ROCZNYM BADAŃ ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW

Numer referencyjny: 18/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) weryfikację danych statystycznych i sprawozdawczych dotyczących ilości odpadów komunalnych wytwarzanych i odbieranych z gospodarstw domowych oraz z głównych rodzajów obiektów infrastruktury,

2) określenie ilości (masa i objętość) odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców, w szczególności odpadów zmieszanych, odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów z papieru i tektury, odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ze szkła, w przeliczeniu na mieszkańca,

3) określenie składu granulometrycznego i materiałowego (morfologicznego) odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z różnych źródeł (domowych i infrastrukturalnych),

4) określenie potencjału odpadów nadających się do odzysku, w tym recyklingu,

5) ocenę jakości poszczególnych frakcji granulometrycznych i materiałowych w aspekcie przydatności do odzysku, w tym recyklingu, oraz innych metod przetwarzania,

6) charakterystykę właściwości technologicznych (wilgotność, ciepło spalania, strata prażenia, współczynnik respiracji) wybranych frakcji granulometrycznych i materiałowych,

7) ogólną ocenę odpadów komunalnych dla wyboru metod ich przetwarzania,

8 ) prognozę ilości i składu wszystkich frakcji odpadów do 2030 r.

Szczegółowe warunki zamówienia podane zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 79723000-8.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usług społeczne

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.2.1) Termin składania ofert:

Data: 22/09/2017, godzina: 10:30,

III.2.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).