Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wrocław, dnia 27.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Politechnika Wrocławska

ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 350 550,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której przyznano 10,00 pkt, w tym:

1) cena ofertowa brutto – 10,00 pkt,

2) przeprowadzenie większej ilości badań składu morfologicznego odpadów niż 3 badania – 10,00 pkt,

3) ilość wydanych publikacji, ekspertyz, opinii lub opracowań studialnych w zakresie gospodarki odpadami – 10,00 pkt.