Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.14991/10/2016/W                       Wrocław, dnia 17.10.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT TOALET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 23 WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji

4. Rzuty sytuacyjne – załaczniki nr 1a, 1b, 1c

5. Wykaz materiałów Zamawiającego – załącznik nr 2

6. Przedmiar robót – toaleta przy Sekretariacie I piętro – załącznik nr A

7. Przedmiar robót – toaleta dla niepełnosprawnych I piętro – załącznik nr B

8. Przedmiar robót – toaleta damska i męska parter – załącznik nr C