Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

z ceną ofertową brutto: 40 099,97 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano następującą ilości punktów:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.