Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 06.09.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 06.09.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

KONSORCJUM:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 348 926,40 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 349 988,90 zł brutto.