Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 12.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

KONSORCJUM:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 348 926,40 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której przyznano 10,00 pkt, w tym:

a) w kryterium cena ofertowa brutto – 10,00 pkt,

b) dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni – 10,00 pkt.