Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław” zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) ppkt c) w pkt 1.2.1.2. w cz. IV otrzymuje następujące brzmienie:

„c) grupy „16” – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), takie jak: zużyte opony o kodzie 16 01 03,”.

2) ppkt a) w pkt 5 w cz. V otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.”.

3) pkt 1 w części „Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania” załącznika nr II „Oświadczenie własne Wykonawcy” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.”.

W załączeniu zamienny załącznik nr II.

4) Załącznik nr IV „Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej” otrzymuje nowe brzmienie.

W załączeniu zamienny załącznik nr IV.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr II „Oświadczenie własne Wykonawcy” (zamienny).

2. Załącznik nr IV „Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej” (zamienny).