Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 02.11.2016 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 02.11.2016 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 529 664,40 zł.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2018 r.

Warunki płatności – określone w projekcie umowy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 540 129,60 zł brutto.