Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu (zamienne) (2)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

(ZAMIENNE)

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 2191624000000, ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak

www.ekosystem.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak

www.ekosystem.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Inny sposób: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław

Numer referencyjny: 17/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia:

1) W zakresie odbioru odpadów z betonu i gruzu zamówienie obejmuje:

a) udostępnienie czterech kontenerów o pojemności 7 m3 i podstawienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dwa kontenery przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu oraz dwa kontenery przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu;

b) odbiór zapełnionych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów z betonu oraz gruzu, z jednoczesnym podstawieniem pustych kontenerów, w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłą i nieprzerwaną możliwość przyjmowania odpadów z betonu i gruzu dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wrocław do PSZOK-ów;

c) transport odebranych odpadów z betonu i gruzu sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppk d).

2) W zakresie odpadów z tworzyw sztucznych zamówienie obejmuje:

a) odbiór zapełnionych kontenerów otwartych, o pojemności 21 m3 stanowiących własność Zamawiającego; przeznaczonych do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych odpadów z tworzyw sztucznych sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne do miejsca ich magazynowania i zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppk d)

c) każdorazowe podstawianie na teren PSZOK-u, z którego został odebrany pełny kontener, pustego kontenera na tworzywa sztuczne o pojemności 21 m3, będącego własnością Zamawiającego.

3) W zakresie odpadów wielkogabarytowych zamówienie obejmuje:

a) odbiór zapełnionych kontenerów otwartych, o pojemności 21 m3 stanowiących własność Zamawiającego, przeznaczonych do zbierania odpadów wielkogabarytowych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych odpadów wielkogabarytowych sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppk d) lub e);

c) każdorazowe podstawianie na teren PSZOK, z którego został odebrany zapełniony kontener, pustego kontenera na odpady wielkogabarytowe o pojemności 21 m3, będącego własnością Zamawiającego.

4) W zakresie odpadów z farb zamówienie obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy odpadów farb, farb drukarskich, klei, lepiszczy, żywic w opakowaniach do tego przeznaczonych, zgromadzonych na terenie PSZOK-ów;

b) transportu odebranych odpadów farb, farb drukarskich, klei, lepiszczy, żywic sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 20 01 28 – farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 lub o kodzie 20 01 27* – farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

5) W zakresie odpadów z rozpuszczalników zamówienie obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy rozpuszczalników, w opakowaniach do tego przeznaczonych, zgromadzonych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych rozpuszczalników sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 20 01 13* – rozpuszczalniki, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

6) W zakresie odpadów – środków ochrony roślin zamówienie obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy środków ochrony roślin, w opakowaniach do tego przeznaczonych, zgromadzonych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 20 01 19* – środki ochrony roślin, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

7) W zakresie odpadów z tekstyliów obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy odpadów tekstylnych, zgromadzonych w miejscach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych odpadów tekstylnych sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 20 01 11 – tekstylia, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

8 ) W zakresie zużytych opon zamówienie obejmuje:

a) odbiór zapełnionych kontenerów otwartych, o pojemności 21 m3 stanowiących własność Zamawiającego, przeznaczonych do zbierania zużytych opon, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych zużytych opon sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 16 01 03 – zużyte opony do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppk d) lub e);

c) każdorazowe podstawianie na teren PSZOK, z którego został odebrany zapełniony kontener, pustego kontenera na zużyte opony o pojemności 21 m3, będącego własnością Zamawiającego.

9) W zakresie odpadów z płynów hamulcowych obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy płynów hamulcowych, w opakowaniach do tego przeznaczonych, zgromadzonych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych płynów hamulcowych sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 16 01 13* – płyny hamulcowe, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

10) W zakresie odpadów z filtrów olejowych obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy filtrów olejowych, zgromadzonych w miejscach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych filtrów olejowych sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 16 01 07* – filtry olejowe, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

11) W zakresie odpadów z magnetycznych i optycznych nośników informacji obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy odpadów magnetycznych i optycznych nośników informacji, zgromadzonych w miejscach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych magnetycznych i optycznych nośników informacji sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 16 80 07 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

12) W zakresie odpadów elementów usuniętych z zużytych urządzeń obejmuje:

a) odbiór poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy odpadów elementów usuniętych z zużytych urządzeń, zgromadzonych w miejscach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów;

b) transport odebranych odpadów elementów usuniętych z zużytych urządzeń sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 16 02 15, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

13) W zakresie odpadów opakowań ze szkła obejmuje:

a) odbiór odpadów opakowaniowych ze szkła z pojemników przystosowanych do mechanicznego opróżnienia przy pomocy dźwigu (HDS) lub z pojemników 1100 l.;

b) transport odebranych odpadów opakowań ze szkła, sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 14, ppkt d) lub e).

14) w zakresie pozostałych czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:

a) oznakowanie kontenerów stanowiących własność Wykonawcy informacją zawierającą rodzaj odpadów zbieranych w kontenerze;

b) utrzymanie kontenerów będących własnością Wykonawcy w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym, przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy;

c) wyczyszczenie, po każdym opróżnieniu kontenerów będących własnością Zamawiającego oraz Wykonawcy, w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń oraz pozostałości odpadów zgromadzonych wewnątrz kontenera;

d) prowadzenie w pierwszej kolejności sukcesywnego recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, a w drugiej kolejności odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie lub przekazywania odpadów do dalszego zagospodarowania w pierwszej kolejności przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, a w drugiej kolejności do odzysku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia takiej działalności w tym zakresie;

e) przekazywania do unieszkodliwiania odpadów nienadających się do recyklingu lub odzysku, w przypadku, gdy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie lub przekazywania odpadów objętych przedmiotem zamówienia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie;

f) utrzymanie przez Wykonawcę czystości i porządku na terenie wokół kontenerów podczas ich odbiorów oraz podstawiania.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:90512000-9, 90514000-3, 90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu prac podanego w pkt II.4).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/03/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

1. ważne zezwolenie na transport zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zezwala Wykonawcy na transport odpadów zaklasyfikowanych do:

a) grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak: tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39 oraz farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 o kodzie 20 01 28, farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 20 01 27*; odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; rozpuszczalniki o kodzie 20 01 13*, środki ochrony roślin o kodzie 20 01 19*; tekstylia o kodzie 20 01 11,

b) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07,

c) grupy „16” – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), takie jak: zużyte opony o kodzie 16 01 03; płyny hamulcowe o kodzie 16 01 13*; filtry olejowe o kodzie 16 01 07*; magnetyczne i optyczne nośniki informacji o kodzie 16 80 01, elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 16 02 15 o kodzie 16 02 16,

d) grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach, takie jak opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07.

2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), dotyczący odpadów zaklasyfikowanych do:

a) grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak: tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39 oraz farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 o kodzie 20 01 28, farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 20 01 27*; odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07; rozpuszczalniki o kodzie 20 01 13*, środki ochrony roślin o kodzie 20 01 19*; tekstylia o kodzie 20 01 11,

b) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07,

c) grupy „16” – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), takie jak: zużyte opony o kodzie 16 01 03,

d) grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach, takie jak opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

1. zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł.

2. zdolności technicznej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi urządzeniami:

2.1. samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

2.2. samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton, wyposażonymi w bramowy system załadowczy (tzw. bramowiec), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17” tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

2.3. samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, gwarantującymi bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelnymi, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz, spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie starszych niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 2 sztuki,

2.4. kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy, remontów, z czego 4 sztuki zostaną podstawione i udostępnione na czas obowiązywania umowy Zamawiającemu, dwie sztuki w celu zachowania ciągłości wymiany – 6 sztuk,

2.5. samochodem ciężarowym, przystosowanym do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) z konstrukcją skrzyni ładunkowej uniemożliwiającą mieszanie selektywnie odebranych odpadów, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin co najmniej EURO 5, nie straszy niż 6 lat (licząc od roku produkcji) – 1 sztuka.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) prawomocnego zezwolenia na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w pkt III.1.1.1.,

b) prawomocnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zawierającego kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w pkt pkt III.1.1.1.,

c) wykazu usług potwierdzającego spełnianie warunku uczestnictwa określonego w pkt III.1.3.1., tj. wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł, sporządzonego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzającego spełnianie warunku uczestnictwa określonego w pkt pkt III.1.3.2.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,

Informacja na temat wadium 15 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

Etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Dysponowanie pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 30.00
Termin płatności faktur 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

Etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:

1) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy;

2) warunków płatności,

3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

5) technologii wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wprowadzenie nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz powodować będzie niepogorszenie dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia,

6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,

7) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego zdolności technicznej i/lub w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy,

8 ) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów,

2. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w ust. 1 są następujące sytuacje:

1) zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności niezależnych od stron, których na etapie zawarcia umowy nie dało się przewidzieć;

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;

3) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5) pojawienie się nowych technologii na rynku mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy;

6) zmiany wynikające z faktycznego wykorzystania środków w trakcie realizacji umowy, w zakresie w jakim wpływają na kwoty przewidywanego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy;

7) zaistnienie przypadku zmiany umowy szczegółowo w niej opisanego;

8 ) podjęcie przez organy Zamawiającego lub Wykonawcy, stosownych decyzji w zakresie zmiany stron umowy lub ich oznaczenia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy, skutkujących koniecznością zmian w zakresie podwykonawstwa;

10) zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, powodujących konieczność zmiany tej instalacji.

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 5 umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w § 8 ust. 1, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2018),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli jedna ze stron umowy zwróciła się o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów o zmianie będącej przedmiotem negocjacji.

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4, Strony ustalają następujący tok postępowania:

1) w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług – Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w pkt 1) na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.

3) Zamiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt 2), przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w 1).

4) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1), na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez Zamawiającego.

6. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02/11/2016, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: