Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.9730/07/2014/W                            Wrocław, dnia 10.07.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

  

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji