Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W części II pkt 1 ppkt. 1.3 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania następującym potencjałem technicznym:

a) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 24 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3 – 2 sztuki,

b) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 16 ton, wyposażonymi w bramowy systemem załadowczym (tzw. bramowcami), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17”, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 2 sztuki;

c) samochodami o masie całkowitej do 3,5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, samochody powinien gwarantować bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, powinny być szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz – 2 sztuki;

d) kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy i remontów – 6 sztuk.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przywołanych zapisów SIWZ w zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym, jak niżej:

a) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 26 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3 – 2 sztuki,

b) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 18 ton, wyposażonymi w bramowy systemem załadowczym (tzw. bramowcami), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17”, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 2 sztuki;

c) samochodami o masie całkowitej do 5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, samochody powinny gwarantować bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, powinny być szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz – 2 sztuki;

d) kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy i remontów – 6 sztuk.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 1.3. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi urządzeniami:

a) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej minimum 24 tony, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3 – 2 sztuki,

b) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej minimum 15 ton, wyposażonymi w bramowy systemem załadowczym (tzw. bramowcami), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy „17”, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 2 sztuki;

c) samochodami o masie całkowitej minimum 3,4 tony, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, samochody powinien gwarantować bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, powinny być szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz – 2 sztuki;

d) kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy i remontów – 6 sztuk.”

2) zmienia się treść załącznika nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych” (w załączeniu).

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 21.07.2014 r. do godz. 830,

– otwarcia ofert – na dzień 21.07.2014 r. o godz. 900.

Załączniki:

Załącznik nr VIII (zamienny)