Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 10.08.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK)”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 10.08.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 789 847,20 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2018 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 804 296,30 zł brutto.