Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 16.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK) do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 789 847,20 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 7,50 pkt, w tym:

a) cena ofertowa brutto – 10,00 pkt,

b) dysponowanie pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 5,00 pkt,

c) termin płatności faktur – 0,00 pkt.