Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych (miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe)” został unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

2) CDM Smith Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe Inżynieria Pro Eko Sp. z o.o.

ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko-Biała

3) architekciPL Jerzy Hnat

ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice

TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec sp.j.

ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 8,59 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,16 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

3) oferta nr 3 – odrzucona.