Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-5 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W części IX SIWZ – Warunki zawarcia umowy pkt 3.3.3. wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny ofertowej brutto, natomiast w §14 ust. 1 wynosi 2% ceny ofertowej brutto. Prosimy o wskazanie odpowiedniej kwoty.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 14 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, tj. …………………… zł w formie ………………….………”.

Pytanie nr 2:

W §7 ust. 1 umowy termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zostały w nim także określone terminy cząstkowe przekazania do akceptacji Zamawiającego dokumenty. Natomiast w § 6 ust. 9 umowy został określony dzień wykonania dokumentacji, za który uważa się dzień ostatecznego dostarczenia kompletu prac, który uzyskał akceptację Zamawiającego. Czy termin 180 dni kalendarzowych jest tożsamy z terminem określonym jako dzień wykonania dokumentacji, co oznaczałoby jego skrócenie o 24 dni robocze wynikające z czynności odbiorowych, o których mowa w §6?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że termin 180 dni kalendarzowych jest to termin, jaki Wykonawca ma na zrealizowanie przedmiotu umowy. Zgodnie z treścią umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji kompletną dokumentację z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, poprawności i zgodności z treścią umowy. Terminy wskazane w par. 6 są to terminy przewidziane na czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Czy informacją banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych może być wyciąg bankowy?

Odpowiedź nr 3:

Na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedłożyć dokumenty określone w pkt 9.4.4. lub pkt 9.6. lub pkt 19 w części IV Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 4:

Część działek wytypowanych przez Zamawiającego, szczególnie zlokalizowanych w okolicach Rynku, posiada nawierzchnię utwardzoną. Czy w związku z powyższym dla przeprowadzenia badań podłoża gruntowego wymagane będzie opracowanie i zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że podczas przeprowadzania badań podłoża gruntowego na wytypowanych przez Wykonawcę w koncepcji lokalizacjach, również tych, które posiadają nawierzchnię utwardzoną, wszelkie wynikające z tego czynności muszą być uzgadniane i zatwierdzane wspólnie z właścicielem przedmiotowej nieruchomości (również opracowanie oraz zatwierdzenie projektu odtworzenia nawierzchni z zastrzeżeniem, że taki projekt będzie niezbędny do zrealizowania przedmiotowego zadania).

Pytanie nr 5:

Część z lokalizacji stanowi tereny wykorzystywane jako ciągi piesze np. nr 44. Czy dla takich działek należy przewidzieć opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruch zastępczego na czas prowadzenia badań podłożą gruntowego?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że podczas przeprowadzania badań podłoża gruntowego na terenach stanowiących i wykorzystywanych jako ciągi piesze wszelkie wynikające z tego czynności muszą być uzgadniane i zatwierdzane wspólnie z właścicielem przedmiotowej nieruchomości (również organizacja ruchu zastępczego na czas przeprowadzania badań z zastrzeżeniem, że takie działanie będzie niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania).