Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

z ceną ofertową brutto: 184 688,50 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

2) POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 8,08 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt.