Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-28 na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego przez Zamawiającego w par. 4 wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego w § 4 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 2:

Czy z uwagi na ujęcie w podstawie prawnej wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ obowiązującego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Wykonawca może rozumieć, iż Zamawiający wymaga doręczania przez Wykonawcę przesyłek z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek wskazanych w rzeczonym rozporządzeniu?

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: § 1 ust. 3 projekt umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona będzie w zakresie, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a po jej zmianach, wprowadzonych w trakcie trwania umowy, zgodnie z uwzględnieniem tych zmian.”

Pytanie nr 3:

Czy z uwagi na określenie w SIWZ Część III ust. 3 ust. 3 pkt 2) lit. d) oraz wzorcu umowy par. 1 ust. 4 pkt 2) lit. d) maksymalnego wymiaru przesyłki w Gabarycie A „maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm” Zamawiający może przyjąć, iż przesyłek w Gabarycie B to przesyłka o wymiarach „minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm”?

Odpowiedź nr 3:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 3 w cz. III Instrukcji dla wykonawców i § 1 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

1)  Przesyłki listowe krajowe (gabaryt A i B):

a) przesyłka zwykła – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,

b) przesyłka zwykła priorytetowa – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,

c) przesyłka polecona – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,

d) przesyłka polecona priorytetowa – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,

e) przesyłka polecona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

f) przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

przy czym:

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:

minimum –  wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm,

maksimum –  żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325 mm, wysokości 20 mm, szerokości 230 mm.

Gabaryt B –  to przesyłka o wymiarach:

minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm, wysokość 20 mm lub szerokość 230 mm,

maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

2)  Paczki pocztowe krajowe (gabaryt A i B):

a) paczka – paczka rejestrowana niebędąca paczką najszybszej kategorii,

b) paczka priorytetowa – paczka rejestrowana najszybszej kategorii,

c) paczka ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka rejestrowana przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

d) paczka priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka rejestrowana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

przy czym:

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm,

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.

Gabaryt B –  to przesyłka o wymiarach:

minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm,

maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może przekroczyć 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.”

Pytanie nr 4:

Zamawiający w SIWZ w Części VIII wymaga od Wykonawcy złożenia przed zawarciem umowy kompletu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Czy Zamawiający może określić sumę gwarancyjną ubezpieczenia polisy?

Odpowiedź nr 4:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela określony został na kwotę co najmniej 100 000 zł (lub 10 000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń) uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy.”

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający z uwagi na swoje realizowane bardzo istotne zadania dopuszcza możliwość nadawania przesyłek pocztowych określonych w niniejszym Zamówieniu z naniesioną przez Wykonawcę na przesyłkach i książkach nadawczych adnotacją „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem sp. z o.o. przez tzw. podmiot trzeci nie będący stroną umowy?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający na obecnym etapie nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z naniesioną przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych i paczkach pocztowych oraz książkach nadawczych adnotacją „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem. Zamawiający zastrzegł w § 14 ust. 1 pkt 4) projektu umowy zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw nie związanych z adresem adresata?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych i paczkach pocztowych adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata oraz reklam.

Pytanie nr 7:

W jaki sposób Wykonawca ma wyliczyć koszt odbioru przesyłek, o którym mowa we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 4), gdyż taka pozycja nie występuje w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)? Prosimy o usunięcie zapisów dot. usługi odbioru przesyłek ze SIWZ lub uzupełnienie Załącznika nr 2 do SIWZ o kolejną pozycję kosztu świadczenia rzeczonej usługi: „Usługa odbioru przesyłek z jednego punktu odbioru – stawka za miesiąc”.

Uzasadnienie: Zamawiający w ogłoszonym zamówieniu dokonał opisu zamówienia w brzmieniu „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku” – kod CPV: 64110000-0.

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż usługa polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych (korespondencji) nie jest usługą pocztową, ani też jej częścią zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Art. 2. 1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: 1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych; 2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej), 4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów, 5) realizowanie przekazów pocztowych”.

Usługa polegająca na odbiorze przesyłek stanowi usługę transportową.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do powyższego wniosku.

Odpowiedź nr 7:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a)  pkt 2 w cz. V Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Cena ofertowa brutto – całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu za-mówienia, wyliczona w Zestawieniu kosztów zadania w oparciu o:

a) podane przez Wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe brutto za poszczególne rodzaje przesyłek pocztowych i paczek pocztowych (nadanych i zwróconych),

b) ilości poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych i paczek pocztowych (nadanych i zwróconych),

c) opłaty miesięcznej za usługę odbioru przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z siedziby Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy,

d) okres trwania zamówienia w miesiącach.”;

b) pkt 4 Formularza oferty – załącznik nr I otrzymuje następujące brzmienie (w załączeniu zamienny załącznik nr I):

„4. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto: ………………………… zł (zgodnie z pozycją nr 218 z załącznika nr II). Stawka podatku VAT …… %.”;

c) w Formularzu cenowym – załącznik nr II dopisuje się pozycję nr 217 o następującej treści (w załączeniu zamienna strona nr 10 załącznika nr II):

217 Opłata miesięczna za usługę odbioru przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z siedziby Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy (od poniedziałku do piątku) m-c 5

d)  pozycja nr 217 w Formularzu cenowym – załącznik nr II otrzymuje nr 218 i następujące brzmienie (w załączeniu zamienna strona nr 10 załącznika nr II):

218 CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. od 1 do 217)

e)  § 7 ust. 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie rozliczeniowym stanowić będzie suma:

1) Iloczynu cen jednostkowych brutto za poszczególne przesyłki listowe/paczki nadane oraz ilości faktycznie nadanych przesyłek pocztowych i paczek pocztowych, ustalonego w oparciu o dokumenty nadawcze,

2) Iloczynu ryczałtowych cen jednostkowych brutto za poszczególne przesyłki zwrócone oraz ilości faktycznie zwróconych przesyłek pocztowych i paczek pocztowych, ustalonego w oparciu o dokumenty oddawcze,

3) opłaty miesięcznej za usługę odbioru przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z siedziby Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy (od poniedziałku do piątku); w przypadku niepełnego miesiąca, opłata miesięczna ustalona zostanie proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w czasie których świadczona była w/w usługa.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zestawienia miesięczne nadanych przesyłek pocztowych i paczek pocztowych sporządzone na podstawie danych z dokumentów nadawczych oraz o zestawienia miesięczne zwróconych przesyłek pocztowych i paczek pocztowych sporządzonych na podstawie danych z dokumentów oddawczych.”

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy (wzorzec umowy) zapisu: „Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki”?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający w § 14 ust. 1 projektu umowy przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Pytanie nr 9:

W związku z określeniem przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu przedmiotu: Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określeniem w SIWZ Część III 3.1 obrotu zagranicznego, Wykonawca prosi o jednoznaczne zdefiniowanie obszaru świadczenia usług.

Odpowiedź nr 9:

Obszar świadczenia usług to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający zmienił zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ (par. 7) – w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z „Zamawiający dokona przelewu należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze” na „Termin płatności faktury wynosić będzie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia”?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy (wzorzec umowy do SIWZ) regulaminów świadczonych usług, wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza stosowanie przedstawionych przez Wykonawcę wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu powyższe wzory w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do wzorów przestawionych przez Wykonawcę. Warunkiem stosowania wzorów Wykonawcy jest akceptacja wzorów przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie jako załącznika do umowy regulaminów świadczonych usług w zakresie, w jakim zapisy regulaminów nie będą sprzeczne z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 12:

W związku z potrzebą prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający jest podmiotem zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie jest podmiotem zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ale jest dysponentem środków publicznych.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania u adresatów terminowości dostarczenia przez Wykonawcę przesyłek?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania u adresatów terminowości dostarczania przez Wykonawcę przesyłek.

Pytanie nr 14:

Czy, z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na terenie każdej gminy w kraju własnym punktem odbioru niedoręczonych pod adres adresata przesyłek, czy też nie jest istotna odległość, jaka będzie dzielić adresata od placówki awizacyjnej i może wynosić 20, 50 lub 100 km? Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na ternie każdej dzielnicy miasta Wrocławia co najmniej jednym własnym punktem odbioru niedoręczonych pod wskazany adres przesyłek (posiadał możliwość awizowania przesyłek)?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wymaga jedynie, aby Wykonawca dysponował na terenie każdej dzielnicy miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres (posiadał możliwość awizowania przesyłek).

Pytanie nr 15:

Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców – Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przy wykonaniu zamówienia z usług Podwykonawców, z tym że Wykonawca odpowiadać będzie za działania i zaniechanie działań Podwykonawcy jak za swoje własne. Zamawiający nie określa warunków, jakie mają łączyć Wykonawcę oraz jego Podwykonawców.

Pytanie nr 16:

Czy określone we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 3 ust.7) uprawnienie Zamawiającego do zlecenia usługi innemu operatorowi dotyczy przypadku nie odebrania przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie, z wyłącznej winy Wykonawcy, która wyłącza naruszenie umowy ze strony Zamawiającego? W jaki sposób ustalane będą koszty, czy za samą czynność odbioru, czy też za wszystkie przesyłki, które zostały nie odebrane i czy Wykonawca będzie miał wpływ na wybór innego operatora skoro ma być obciążany kosztami? Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego zapisu par. 9 ust. 1 ppkt 2 lit. b) na nowe brzmienie: „w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.

Odpowiedź nr 16:

Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 7 projektu umowy dotyczy nieodebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek pocztowych i paczek pocztowych w wyznaczonym dniu i czasie, z winy Wykonawcy. Wykonawca będzie obciążony kosztami realizacji usługi w zakresie określonym przedmiotem umowy. Zamawiający sam dokona wyboru innego operatora pocztowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dotyczącą § 9 ust. 1 ppkt 2 lit. b) projektu umowy.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa powszechna, niepowszechna)?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oznaczenia przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru.

Pytanie nr 18:

Dla jasności wyliczeń rachunkowych zrealizowanych usług pocztowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do Załącznika nr 2 do SIWZ kolejnej kolumny „cena jednostkowa netto”.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 19:

Czy w związku z określeniem we wzorcu  umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 4 ust. 10) wymogu dostarczenia Zamawiającemu pieczęci z wzorem znaku opłaty pocztowej, Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych w formie bezgotówkowej (z dołu), bez oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi?

Odpowiedź nr 19:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 4 ust. 10 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana według wzoru w skali 1:1, dostarczonego przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy.”

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przy wykonaniu zamówienia z usług Podwykonawcy? Zaznaczenia wymaga fakt, iż Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie usług.

Odpowiedź nr 20:

Odpowiedź jak na pytanie nr 15.

Pytanie nr 21:

Jak rozumieć ilości podane w zestawieniu (załącznik nr II) poniżej wiersza „ZWROT PRZESYŁEK KRAJOWYCH”? Jak możliwy jest zwrot 2 000 sztuk przesyłek listowych zwykłych waga do 50 g skoro w zestawieniu nie ma takiej pozycji?

Odpowiedź nr 21:

Pozycje nr od 109 do nr 192 załącznika nr II obejmują usługę zwrotu przesyłek krajowych w ilościach szacowanych przez Zamawiającego.

Zwrot 2 000 sztuk przesyłek listowych zwykłych waga do 50 g przewidziany jest w pozycji nr 109 w załączniku nr II jako 10% ilości wskazanej w pozycji nr 1 w załączniku nr II.

Pytanie nr 22:

W zapisach SIWZ nie znajduje się zapis dotyczący odbioru przesyłek od Zamawiającego. Czy Zamawiający sam będzie dostarczał przesyłki do punktu Wykonawcy? Ponieważ odbiór przesyłek wiąże się z dodatkowymi kosztami czy Zamawiający uwzględni taką pozycję w Formularzu cenowym.

Odpowiedź nr 22:

Odpowiedź jak na pytanie nr 7.

Pytanie nr 23:

Zgodnie z cz. III pkt. 2 Umowy, Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.Jednakże, z analogicznego zapisu zawartego w § 1 pkt. 3 Umowy wynika, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Par. 1 pkt. 3 umowy:

Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona będzie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a po jej zmianach, wprowadzonych w trakcie trwania umowy, zgodnie z uwzględnieniem tych zmian;

2) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545);

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.);

6) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym z dnia 12 października 2010 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1277).”.

Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznacznągdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe może realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wchodząca w zakres usług powszechnych, a czym innym sama powszechna usługa pocztowa.

Zgodnie z art. 3 pkt. 30) Prawa pocztowego usługą wchodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich.

Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot – operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez innych operatorów niż operator wyznaczony oraz usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami pocztowymi. Ww. obowiązek operatora wyznaczonego unormowany jest w art. 46 Prawa Pocztowego:

Art. 46.

1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:

1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;

2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:

a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz

b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;

3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;

4) po przystępnych cenach;

5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy usługami pocztowymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, a powszechnymi usługami pocztowymi.

Po pierwsze, należy zauważyć, że odbiorcą usługi będącej przedmiotem zamówienia jest tylko jeden podmiot – Zamawiający, podczas gdy odbiorcą usługi powszechnej jest nieograniczony krąg osób i podmiotów. Obowiązek zapewnienia równego standardu dla wszystkich odbiorców usługi nie znajduje więc zastosowania.

Po drugie, w przepisie przewidziano jednolitość świadczenia usługi powszechnej w porównywalnych warunkach. Sposób świadczenia usługi w ramach prawa zamówień publicznych jest ustalany indywidualnie, na podstawie umowy Zamawiającego z Wykonawcą. Trudno w takiej sytuacji mówić o jednolitości świadczenia usługi, ponieważ sposób jej świadczenia jest indywidualnie ustalony między stronami umowy. W szczególności cena za daną przesyłkę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia będzie wynikać ze złożonej przez Wykonawcę oferty oraz podpisanej przez Strony umowy. W wypadku usługi powszechnej cena usługi wynika z cennika operatora, zatwierdzanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czynności odbioru korespondencji z siedziby nadawcy nie jest elementem powszechnej usługi pocztowej w rozumieniu art. 45 i art. 46 obecnie obowiązującej ustawy Prawo pocztowe. Operator wyznaczony, mający obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, ma w swojej ofercie usługę odbioru korespondencji z siedziby nadawcy celem jej nadania w urzędzie pocztowym (usługa tzw. „poczty firmowej”), jednak usługa ma charakter umowny, nie mieści się w katalogu usług powszechnych.

Wskazać również należy, że operatorzy inni niż wyznaczony (w tym Wykonawca) świadczą usługi o warunkach zbliżonych do powszechnej usługi pocztowej, o której mowa w art. 45 i art. 46 nowej ustawy Prawo pocztowe. Wykonawca nie zapewnia jedynie co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. Jednakże z treści SIWZ nie wynika, że jest to istotny warunek, niezbędny do należytej realizacji zamówienia, skoro przesyłki Zamawiającego nie będą nadawane poprzez ich umieszczanie w nadawczych skrzynkach pocztowych, ale poprzez ich wysłanie po odbiorze przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego (ewentualnie w placówce Wykonawcy).

Bazując na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie przemawiające za określeniem przedmiotu zamówienia jako powszechne usługi pocztowe lub o takim standardzie, a nawiązywanie w opisie przedmiotu zamówienia do powszechnej usługi pocztowej można uznać za dyskryminujące w stosunku do operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony i narusza art. 7 ustawy PZP.

Poza tym jeżeli chodzi o przywołane rozporządzenia to wskazać należy, że w zakresie warunków wykonywania usługi powszechnej aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie:

1) czy wskazane wyżej rozporządzenia mają być stosowane w całości, czy może zastosowanie znajdą tylko niektóre postanowienia, np. tylko te istotne z punktu widzenia zasad doręczania pism? Prosimy o wskazanie konkretnych wymogów, ewentualnie

2) czy jest możliwa modyfikacja powołanych zapisów w par. 1 pkt. 3 Umowy (stanowiącej załącznik do SIWZ), tak by we wzorze umowy nie było odniesienia do powszechnej usługi pocztowej?

Podkreślić przy tym należy, że w ocenie Wykonawcy zastosowanie powinny znaleźć tylko te przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które ma obowiązek stosować każdy operator pocztowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca informuje, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujące zachowanie zasad oraz terminów doręczania pism będących przedmiotem przetargu, jak również odpowiedzialność za ewentualne nienależyte świadczenie usług pocztowych – co szczegółowo reguluje Regulamin Świadczenia Usług Pocztowych Wykonawcy:

§ 15

1. Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w następujących terminach:

a) przesyłka listowa – termin deklarowany – w 4-tym dniu po dniu nadania

b) przesyłka listowa lokalna – termin deklarowany – w 3-im dniu po nadaniu.

c) przesyłka ekspresowa – termin deklarowany- w 2-gim_dniu po dniu nadania

d) przesyłka polecona ekspresowa – termin deklarowany – w 2-gim dniu po dniu nadania;

e) paczka ekspresowa – termin deklarowany – w 2-gim dniu po dniu nadania;

f) przesyłka paczkomatowa – termin deklarowany – w 2-gim dniu po prawidłowym nadaniu.

(…)

§23

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:

a) za utratę przesyłki rejestrowanej nie będącą paczką ekspresową lub przesyłką paczkomatową – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Operatora za jej nadanie;

b) za utratę paczki ekspresowej lub przesyłki paczkomatowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie; 

c) za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki rejestrowanej lub paczki ekspresowej – w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. a lub b.

d) za utratę przesyłki ubezpieczonej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej niż wynikająca z tabeli sumy ubezpieczenia dla danej przesyłki.

Zamawiający, określając przedmiot zamówienia jak „powszechne usługi pocztowe” dyskryminuje podmioty inne niż Poczta Polska S.A. Oczywistym jest bowiem, iż tylko ten podmiot jest w stanie spełnić wszystkie warunki świadczenia powszechnej usługi pocztowej.

Odpowiedź nr 23:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

Pytanie nr 24:

W par. 1 pkt. 3 Umowy, Zamawiający wskazuje, że usługa ma być realizowana w zgodzie m.in. z przepisami:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.);

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.);

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym z dnia 12 października 2010 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1277).

W związku z tym, czy oznacza to, że Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt. 2 KPA oraz ew. art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe Prawo pocztowe)?

Art. 57 § 5 pkt. 2 KPA:

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,

Art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej:

Art. 12 § 6 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

Wykonawca zwraca uwagę, iż w jego ocenie wymóg nadania pisma do organów administracji publicznej wyłącznie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w celu zachowania terminu do jego wniesienia stanowi nieuzasadnione w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP naruszenie zasad równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) i wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP), a także zasady demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) ze względu na nadmierną i bezzasadną ingerencję państwa w sferę wolności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że przepisy Prawa pocztowego zezwalają na wykonywanie działalności pocztowej nie tylko przez operatora wyznaczonego, a więc operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych (art. 3 pkt. 13 – nowe PP), ale również przez innych operatorów. Ustawodawca natomiast, pomimo tego że uprawnia organy procesowe do doręczania pism nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jakim jest Poczta Polska S.A., ale również za pośrednictwem innych uprawnionych podmiotów zajmujących się doręczaniem korespondencji, pominął operatorów innych niż Poczta Polska S.A. w przepisach regulujących nadawanie pism procesowych do sądów i organów administracji. Taka „niesymetryczność” regulacji jest trudna do wytłumaczenia, zważywszy, że nie do przyjęcia byłoby założenie, iż ustawodawca nie ma zaufania do potwierdzeń nadania przesyłki wystawionych przez takich operatorów, skoro wykazuje takie zaufanie, jeśli chodzi o doręczanie przesyłek nadanych przez organy procesowe.

W ocenie Wykonawcy art. 57 § 5 pkt. 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej są zatem niezgodne z Konstytucją RP i nie powinny być stosowane.

Warto bowiem zauważyć, że organy procesowe czy organy administracji mogą przy doręczaniu przesyłek do stron korzystać z usług innych operatorów pocztowych.

Art. 144 Ordynacji Podatkowej

Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

Art. 39 KPA

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

W świetle powyższego domniemanie zachowania terminu wynikające z art. 57 § 5 pkt. 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej przysługujące wyłącznie w wypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora wyznaczonego, a nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, stanowi istotne, nieuzasadnione dyskryminowanie pozostałych, poza operatorem wyznaczonym, operatorów pocztowych świadczących przecież analogiczne usługi na tym samym rynku usług pocztowych, co stanowi naruszenie wyżej wymienionych artykułów Konstytucji RP. Treść art. 57 § 5 pkt. 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej nie pozostaje także spójna z treścią odpowiednio ww. art. 39 KPA oraz art. 144 Ordynacji podatkowej, które pozwalają organom doręczać przesyłki nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

Odpowiedź nr 24:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje nadawania przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Pytanie nr 25:

Jeżeli Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej oraz pism sądowych, tj. za pośrednictwem operatora wyznaczonego, to:

1) czy dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

2) czy dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób – w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego?

Wykonawca podkreśla, że Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może odmówić w tym zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych niezależnie od łączących ją stosunków z Wykonawcą. W przypadku drugim Wykonawca może nadać przesyłki za pośrednictwem operatora publicznego, ale wymagać to będzie współpracy z Zamawiającym i najpierw wyodrębnienia przesyłek, które muszą być nadane w trybach według ww. procedur.

Odpowiedź nr 25:

Odpowiedź jak na pytanie nr 24.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia doręczanie przesyłek również trybie kodeksu postępowania cywilnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

Jeżeli tak to czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. jaka ilość przesyłek, według szacunków Zamawiającego, będzie nadawana w trybie przepisów KPC lub PPSA w stosunku do całości zamówienia?

Czy Zamawiający może wskazać również szacunkowy wolumen przesyłek nadawanych w trybie z procedury Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i Ordynacji podatkowej?

Jeżeli Zamawiający przewiduje konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego, czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane w ten sposób?

Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty.

Odpowiedź nr 26:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2. Zamawiający nie przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia doręczania przesyłek w trybie kodeksu postępowania cywilnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych?

Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych i paczek pocztowych. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata oraz reklam.

Pytanie nr 28:

Zamawiający w SIWZ wprost nie wskazuje na możliwość realizacji części zamówienia przez podwykonawców. W związku z czym nasuwa się pytanie czy Zamawiający dopuszcza, by część zamówienia określona w ofercie realizowana była przez podwykonawców (dalszych podwykonawców)?

Wskazać przy tym należy, że aktualnie obowiązująca ustawa Prawo pocztowe, wprost dopuszcza świadczenie usług pocztowych przez podwykonawców. Zgodnie z art. 35 ust.1 Prawa pocztowego operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej. Art. 35 ust. 3 Prawa pocztowego dopuszcza posługiwanie się nawet dalszym podwykonawcą i stanowi, że przepis ust. 1 nie narusza prawa operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, do powierzenia podwykonawcy dalszego wykonania w imieniu tego operatora usługi, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

W ustawie tej przewidziane są również warunki odpowiedzialności podwykonawcy:

Rozdział 8

Odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne

Art. 87.

1. Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Podwykonawca, o którym mowa w art. 6 ust. 4, ponosi wobec operatora pocztowego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie działalności pocztowej jak operator pocztowy, z wyłączeniem art. 92–94.

Roszczenia przysługujące operatorowi pocztowemu wobec takiego podwykonawcy przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym operator pocztowy naprawił szkodę.

Tak więc mając na uwadze powyższe, specyfika zamówienia pozwala na posługiwanie się podwykonawcami, co wyraźnie sankcjonuje ustawodawca w przywołanej ustawie. Brak dopuszczenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawców stanowi również dyskryminację innych niż Poczta Polska S.A. operatorów pocztowych. Tylko bowiem ten operator posiada taką sieć placówek by w każdej, nawet najmniejszej gminie zapewnić doręczenie przesyłek, i przy zachowaniu powyższych warunków tylko ten operator pocztowy złoży ofertę, co chyba nie było celem Zamawiającego. Możliwość posłużenia się podwykonawcami jest wręcz konieczna w przypadku korzystania z usług pocztowych innych niż Poczta Polska S.A. operatorów pocztowych.

Odpowiedź nr 28:

Odpowiedź jak na pytanie nr 15.

Jednocześnie zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek pocztowych i paczek pocztowych, w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Opakowanie przesyłek pocztowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczek pocztowych powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz aby uniemożliwiało uszkodzenia przesyłki w czasie przemieszczania.”