ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 28.08.2019 r.

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Wykonanie prac porządkowych obejmujących usuwanie odpadów i konserwację zieleni na terenach pozostających we władaniu Gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław,

2) S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław,

3) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

4) Konsorcjum:

EPA GREEN Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Usługi Zieleni CIS Hanna Gonciarz

ul. Wędkarzy 10, 51-050 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

- w kryterium cena brutto – 8,14 pkt,

- w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

- w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni – 0,00 pkt,

- łączna punktacja – 6,88 pkt,

2) oferta nr 2:

- w kryterium cena brutto – 10,00 pkt,

- w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

- w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni – 10,00 pkt,

- łączna punktacja – 10,00 pkt,

3) oferta nr 3:

- w kryterium cena brutto – 9,58 pkt,

- w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

- w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni – 10,00 pkt,

- łączna punktacja – 9,75 pkt,

4) oferta nr 4:

- w kryterium cena brutto – 8,41 pkt,

- w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

- w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni – 10,00 pkt,

- łączna punktacja – 9,05 pkt.