Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zapis § 4  punkt 4 umowy jest sprzeczny z zapisem § 6 punkt 2 umowy.

W pierwszym mowa jest o fakturowaniu w ilości rzeczywistej, w drugim o fakturowaniu w ilości w 15 st. C. poproszę o informację, który zapis jest właściwy.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

§ 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Paliwo przyjmowane będzie i fakturowane według ilości zmierzonej w temperaturze referencyjnej 15°C w oparciu o wskazania licznika w cysternie.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 2:

Ponadto proszę o wyjaśnienie zapisu § 6 punkt 3, niejasny jest zapis: ostateczna cena jednostkowa paliwa netto nie może przekroczyć średniej ceny jednostkowej paliwa netto pomniejszonej o rabat. Poproszę o informację w jaki sposób liczona będzie cena w dniu dostawy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn dostarczonej przez Wykonawcę ilości paliwa mierzonego w temperaturze referencyjnej 15°C oraz ostatecznej ceny jednostkowej za litr paliwa netto, tj. ceny netto obowiązującej u Wykonawcy w dniu dostawy, pomniejszonej o wysokość udzielonego rabatu z zał. Nr III do oferty, powiększonej o należny podatek VAT.

Ostateczna cena jednostkowa za litr paliwa netto (czyli cena netto obowiązująca u Wykonawcy w dniu dostawy, pomniejszona o wysokość udzielonego rabatu z zał. Nr III do Oferty) nie może być wyższa niż średnia cena jednostkowa paliwa netto pomniejszona o stały rabat określony w zał. Nr III do oferty. Średnia cena jednostkowa paliwa netto to średnia cen netto odpowiednich dla rodzaju dostarczonego paliwa, obowiązujących w dniu dostawy u czołowych producentów paliw – Grupy kapitałowej Grupa Loto S.A. oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.