Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 21.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych we Wrocławiu i pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 709 423,92 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław,

2) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena – 5,48 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

– w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 7,29 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 7,50 pkt,

– w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,25 pkt.