Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź nr 1 na pytanie do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniami w w/w postępowaniu wyjaśnia:

 

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych we Wrocławiu i pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław mam pytanie o odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach m.in. 20 01 36, 20 01 35* – nie są one ujęte w postępowaniu, natomiast odpady tego typu są zbierane w punktach  zbiórki. W postępowaniu ujęte zostały odpady elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kod odpadu 16 02 16 oraz magnetyczne i optyczne nośniki informacji – o kodzie 16 80 01 – będące pochodnymi sprzętu. Czy wobec tego na odpady zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego planują Państwo odrębne postępowanie?

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że odbiór odpadów o kodach 20 01 36 i 20 01 35* nie jest ujęty w niniejszym postępowaniu i nie przewiduje odrębnego postępowania na odbiór w/w odpadów.