Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), że w postępowaniu na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” w dniu 11.05.2015 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wniosło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynności Zamawiającego dokonane w powyżej wskazanym postępowaniu w dniu 30.04.2015 r.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie ALBA 11.05.2015