Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 9 815,40 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) CRANN Sp. z o.o.

ul. Budryka 4, 30-072 Kraków,

2) PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław,

3) P.W. GRIM Marcin Ilski

ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica,

4) DMW Communication Dariusz Makuch

ul. Świętokrzyska 40B, 50-327 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 6,46 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt,

oferta nr 3 – 9,23 pkt,

oferta nr 4 – 8,44 pkt.