Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/3897/04/2014/W                                      Wrocław, dnia 04.04.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ORAZ ICH DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

 

zawiera:

1. Instrukcja dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy

4. Wzór książeczki – załącznik nr 1