Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 3697/2013                                         Wrocław, dnia 25.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr V

3. Projekt umowy