Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu (zamienne)

Wrocław, 26.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

(zamienne)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail zamowienia@ekosystem.wroc.pl, faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OCHRONA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 10/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakresem zamówienia jest ochrona osób i dozór mienia w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. realizowanej w formie:

a) stałej i bezpośredniej ochrony osób i mienia w systemie posterunków stałych oraz w systemie patrolowo-obchodowym,

b) całodobowego nieprzerwanego monitorowania systemu alarmowego oraz bezpośredniego stałego nadzoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) monitorowania miejsc postojowych, wzywania odpowiednich służb.

Szczegółowe warunki zamówienia podane zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 79710000-4.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r., lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r.

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).

2.2. zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na ochronie obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 300 000 zł brutto w skali jednego roku.

2.3. zdolności technicznej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

2.3.1. następującymi urządzeniami technicznymi: centrum monitoringu, umożliwiającym bezprzewodową łączność z instalacjami alarmowymi Zamawiającego,

2.3.2. następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

2.4. sytuacji finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 80 000 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usług społeczne

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Termin składania ofert:

Data: 29/11/2018, godzina: 10:30,

IV.2.2) Termin otwarcia ofert:

Data: 29/11/2018, godzina: 11:00,

IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).