Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 7-14 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 7:

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5.

Odpowiedź nr 7:

W związku z tym, że umowa nie będzie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie zawiera ona postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, przewidzianych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 8:

Proszę o wykaz środków przymusu bezpośredniego.

Odpowiedź nr 8:

Środki przymusu bezpośredniego zostały opisane w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1834).

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie wielkości szamba i częstotliwości jego wywozu o którym mowa w załączniku nr 1 &1, punkt 3.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat wielkości pojemnika bezodpływowego. Do tej pory opróżnianie pojemnika odbywało się 1-2 razy do roku. Jednorazowy koszt opróżnienia pojemnika to ok. 200 zł.

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie Częstotliwości sprzątania i wielkości terenu zewnętrznego do sprzątania w którym mowa w załączniku nr 1, &1 punkt 3.

Odpowiedź nr 10:

Sprzątanie terenu zewnętrznego na obiekcie przy ul. Koziej nie jest w zakresie niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie wielkości powierzchni do odśnieżania w którym mowa w Umowie &4 punt 12.

Odpowiedź nr 11:

Powierzchnia przewidziana do odśnieżania przy budynkach przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i 23 wynosi ok. 1340 m2.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …………………….

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i dostarczanie przez Wykonawcę w formie elektronicznej, w formacie PDF faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur. W związku z tym zapisy umowy zostaną zmodyfikowane na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 13:

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 14:

Odnośnie warunku udziału w postępowaniu: dysponowanie centrum monitoringu, umożliwiającym bezprzewodową łączność z instalacjami alarmowymi Zamawiającego, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezprzewodowa łączność? Jakimi instalacjami dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający posiada dwa systemy sygnalizacji włamania:

– Satel bezprzewodowy oparty na systemie ABAX,

– DSC przewodowy.

Poprzez łączność bezprzewodową Zmawiający rozumie przekazywanie informacji z obu w/w systemów drogą radiową lub GSM do stacji monitorowania.