Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-6 na pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. w związku z zapytaniami w postępowaniu na „Ochronę obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu” wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, § 4.3: wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby bezpośrednio wykonujące czynności wskazane w załączniku nr 1 do umowy.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający umowę o pracę definiuje w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający umowę o pracę definiuje w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób wykonujących powyższe zamówienie w formie umów cywilno-prawnych, umów kontraktowych, itp.?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zatrudnienia osób wykonujących niniejsze zamówienie w formie umów cywilno-prawnych, umów kontraktowych, itp.

Pytanie nr 3:

Czy wszystkie godziny wypracowane w ramach usługi ochrony muszą zostać wykonane w ramach umowy o pracę, w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.), dotyczącej wykonywanego zamówienia tj. ochrony obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o.?

Odpowiedź nr 3:

Tak, wszystkie godziny wypracowane w ramach usługi ochrony na podstawie zawartej umowy będącej konsekwencją przeprowadzenia niniejszego postępowania, muszą zostać wykonane w ramach umowy o pracę rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający poza oświadczeniem zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.), zamierza w jakikolwiek sposób kontrolować formę zatrudnienia pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź nr 4:

Tak, Zamawiający zamierza kontrolować formę zatrudnienia pracowników Wykonawcy poprzez żądanie dostarczenia dokumentów wymienionych w § 5 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Która część kar umownych zawartych w § 10 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, dotyczą braku zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę, w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 5:

Kary dotyczące braku zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę znajdują się w § 10 ust. 3 pkt 5 i 8.

Pytanie nr 6:

W przypadku braku określenia w umowie konsekwencji zatrudnienia pracowników wykonujących zlecenie w innej formie niż umowy o pracę, w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.), prosimy o doszczegółowienie:

Jakie konsekwencje niesie za sobą zatrudnienie przez Wykonawcę pracowników w formie umów cywilno-prawnych, umów kontraktowych, itp.?

Odpowiedź nr 6:

Wykonawca, który nie zatrudni pracowników na umowę o pracę, nie przedstawi dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 projektu umowy, czego konsekwencją będzie naliczane kar umownych, a także odstąpienie od umowy zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 projektu umowy.

Jednocześnie zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części III dopisuje się pkt 35 o następującym brzmieniu:

„35. Sprawdzanie czy przy obiekcie przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 pojemniki na odpady są ustawione prawidłowo (w przypadku takiej potrzeby odstawianie pojemników na miejsce, blokowanie kół i zamykanie klap).”

Zamawiający informuje, że zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 29.11.2018 r. do godz. 1000,

– otwarcia ofert – na dzień 29.11.2018 r. o godz. 1100.