Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 14 538,60 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) AN2 Sp. z o.o.

ul. Promienna 35, 03-672 Warszawa

2) BIUREX Renata Duś

ul. Kolejowa 9A, 59-300 Lubin

3) Celta Andrzej Migdał, Małgorzata Usiatycka sp.j.

ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław

4) Partner Papes Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław

5) JES Sp. z o.o.

ul. Śląska 22/17A, 42-217 Częstochowa

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 8,77 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 0,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,89 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 9,61 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,65 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 9,75 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,78 pkt,

4) oferta nr 4:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

5) oferta nr 5:

–  w kryterium cena – 8,75 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktury – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,87 pkt.