Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2019 r.

Forma zatrudnienia: 1 pełny etat.

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • monitorowanie działań z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,
 • kontrola Wykonawców w zakresie jakości wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław,
 • organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocław,
 • udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław,
 • bieżąca współpraca z Zarządcami nieruchomości oraz jednostkami gminnymi,
 • udział w akcjach informacyjnych/edukacyjnych organizowanych przez Spółkę Ekosystem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami lub pokrewne,
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Wrocławia,
 • znajomość sposobu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Wrocław,
 • znajomość procesów unieszkodliwiania odpadów ich odzysku i recyklingu,
 • bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności MS Excel,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

4. Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111),
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Ekosystem Sp. z o.o. w celu rekrutacji do Ekosystem Sp. z o.o.” – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • referencje (mile widziane).

Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub drogą e-mailową w terminie do dnia 31.07.2019 r. na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami” lub e-mailem na adres: marzena.drozd@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje: pod nr tel. (71) 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO