Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania zamówień

Wrocław, dnia 02.02.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23

53-633 Wrocław

www.ekosystem.wroc.pl, bip.ekosystem.wroc.pl

e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

2. Opis przedmiotu sprzedaży

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym) zaprasza do złożenia zamówienia na zakup organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą handlową „e-kompost”, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, wprowadzonego do obrotu na podstawie Decyzji nr G-538/15, wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (zwanego dalej „e-kompost”). Opinie i wyniki badań będące w posiadania Sprzedającego będą udostępniane na wniosek Kupującego.

Środek wspomagający uprawę roślin e-kompost przyczyna się do poprawy właściwości fizycznych gleby i jest źródłem substancji organicznej, nadaje się do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności na glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe. Można go stosować również na gleby zdegradowane oraz do rekultywacji trenów bezglebowych. Może być stosowany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin rolniczych, roślin ozdobnych w gruncie oraz przygotowania podłoża pod trawniki.

3. Cena sprzedaży

Cena sprzedaży z załadunkiem Kupującego wynosi 10,00 zł netto (słownie: dziesięć złotych) za 1 Mg kompostu.

4. Ilość produktu

Sprzedający informuje, że posiada do sprzedaży 3 000 Mg e-kompostu. Zamówienie można składać na minimum 5 Mg kompostu. Zamówienia będą przyjmowane na zasadzie kolejności złożenia zamówienia, do wyczerpania zapasów.

5. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży

E-kompost magazynowany jest na terenie Kompostowni, w magazynie gotowego kompostu. Po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Spółki, na teren Kompostowni można wejść od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Na terenie Kompostowni należy przestrzegać obowiązującego Regulaminu Kompostowni Odpadów Zielonych (ustalonego Zarządzeniem nr 10233/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kompostowni Odpadów Zielonych, zmienionego Zarządzeniem nr 7667/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 czerwca 2013 r.).

6. Wskazanie sposobu, miejsca i terminu składania zamówień

1) Zamówienie należy złożyć na wzorze Formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2.

2) Zamówienie można składać:

a) pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław,

b) osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sekretariat (I piętro),

c) e-mailem na adres: zamowienia@ekosystem.wroc.pl.

7. Zasady zawarcia umowy sprzedaży

Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 4.

8. Załączniki

1. Decyzja nr G-538/15 wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. – załącznik nr 1.

2. Wzór Formularza oferty – załącznik nr 2.

3. Regulamin Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 3.

4. Projekt umowy sprzedaży – załącznik nr 4.