Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Wrocław, dnia 23.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23

53-633 Wrocław

www.ekosystem.wroc.pl, bip.ekosystem.wroc.pl

e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

2. Opis przedmiotu przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym) zaprasza do złożenia ofert w przetargu na zakup zestawu urządzeń do czyszczenia elewacji i usuwania graffiti firmy Falch składający się z następujących urządzeń:

– pompa zasilająca Falch P1 o wydajności 3600 l/h, ciśnienie robocze 3 bar,

– myjka wysokociśnieniowa Falch Aqua Speed 650b, ciśnienie robocze 200 bar, napęd spalinowy benzynowy,

– nagrzewnica Falch H66/300 na olej opałowy, ciśnienie robocze 300 bar, wydajność 3000 l/h, temperatura 10-155 st. C.

W skład zestawu nie wchodzi zbiornik na wodę.

Szczegółowy opis zestawu znajduje się w Wyciągu z opinii nr 241/3/04/2015 – załącznik nr 1.

3. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8 190,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

4. Podstawa oszacowania wartości przedmiotu przetargu

Podstawą oszacowania wartości przedmiotu przetargu jest opinia nr 241/3/04/2015 certyfikowanego rzeczoznawca samochodowego i maszynowego Moto-Ekspert Dariusz Sobania z dnia 15.04.2015 r.

5. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Zestaw urządzeń można oglądać we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, w uzgodnieniu z p. Mariuszem Moruniem, tel. 071 75-86-962, e-mail: mariusz.morun@ekosystem.wroc.pl.

6. Wskazanie sposobu, miejsca i terminu składania i otwarcia ofert przetargowych

1) Ofertę przetargową należy złożyć na wzorze lub ściśle ze wzorem Formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2.

2) Oferta powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać nazwę i adres Kupującego, będzie zaadresowana na Sprzedającego oraz będzie oznaczona:

OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ZESTAWU URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA ELEWACJI I USUWANIA GRAFFITI

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11.2015 R. GODZ. 1000.

3) Oferty można składać:

a) pocztą na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

b) osobiście w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sekretariat (I piętro).

4) Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2015 r. do godz. 930 (oferta musi wpłynąć do siedziby Sprzedającego).

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, sala konferencyjna (I piętro).

6) Po otwarciu ofert Sprzedający poda informacje dotyczące cen zaproponowanych w poszczególnych ofertach.

7. Zastrzeżenia

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu, zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Wymagania, jakie powinna spełniać oferta

1. Podstawą udziału w przetargu jest złożenie Oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 2, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Złożenie oferty po upływie terminu skutkuje niedopuszczeniem do udziału w przetargu.

2. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

3. W przypadku złożenia oferty przez firmy wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających reprezentację Kupującego biorącego udział w przetargu oraz, że osoba (osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowana Kupującego, w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego zgodnie z danymi wynikającymi z rejestrów. Aktualne odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

4. W przypadku, gdy w imieniu Kupującego działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu z właściwego rejestru/ewidencji, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

5. W przypadku podmiotów działających wspólnie wymaga się przedłożenia pełnomocnictwa do reprezentacji uczestników działających wspólnie oraz dokumentów wymienionych wyżej osobno dla każdego z uczestników.

6. Oferta bezwzględnie powinna zawierać następujące dane: nazwę/imię i nazwisko Kupującego, adres jego siedziby/zamieszkania, oferowaną cenę w złotych nie niższą niż cena wywoławcza, numer NIP, wskazane jest także podanie adresu e-mail, a także numeru telefonu i faksu.

7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z osobą wskazaną do kontaktów w ofercie.

9. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży

1. Sprzedający wystawi fakturę VAT, a Kupujący zapłaci zaproponowaną cenę przedmiotu przetargu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Ekosystem Sp. z o.o. wskazany w fakturze VAT.

2. Na okoliczność przekazania przedmiotu przetargu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

10. Załączniki

1. Wyciąg z opinii nr 241/3/04/2015 – załącznik nr 1.

2. Wzór oferty – załącznik nr 2.