Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście” do realizacji zamówienia zostało wybrane:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

z ceną ofertową brutto: 200 706 587,64 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław,

2) Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 9,19 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt.