Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 4-34 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 4:

Instrukcja, Część IV, ust. 9.6.1 – ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (PZP) – prosimy o sprecyzowanie jakich dokumentów wymaga Zamawiający w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP – czy wystarczające będą dokumenty jak poniżej:

1. Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bankowy tego podmiotu, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu na kwotę określoną w Instrukcji, Część II, ust. 1.5., wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego zaświadczenia.

2. Zobowiązanie do udostępnienia środków pieniężnych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego zobowiązania.

3. Oświadczenie: „Oświadczamy, iż będziemy ponosili solidarną odpowiedzialność za Wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy wraz z nim”, złożone przez osoby reprezentujące ten podmiot, wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego oświadczenia.

4. Wpis do właściwego rejestru danego podmiotu wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego wpisu.

Odpowiedź nr 4:

W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć dokumenty określone w pkt 9 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 5:

Jaka jest podstawa prawna zawartych w części B, C, D, E, F, G, H Szczegółowych Warunków Umowy wymogów przekazywania wybranych rodzajów odebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, a w drugiej kolejnoścido odzysku, rozumianego jako przekazywanie przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w tym zakresie, jeśli Wykonawca sam nie jest uprawniony do prowadzenia takiej działalności?

Czy wobec powszechnie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami, określonych m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Zamawiający dopuszcza przekazywanie odebranych rodzajów odpadów komunalnych do recyklingu, przygotowania do ponownego użyciu i/lub odzysku oraz do unieszkodliwiania z uwzględnieniem w obrocie odpadami instytucji pośrednika i sprzedawcy odpadów (definicje wg przywołanej ustawy), którzy mogą także wchodzić w posiadanie odpadów, dysponując odpowiednio np. zezwoleniem na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy wymaga przekazywania niektórych rodzajów odpadów bezpośrednio przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku, a w przypadku przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – unieszkodliwiania tj.:

– w części B pkt 4 ust. 2) – w odniesieniu do pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, szkła, metali i papieru oraz opakowań z metali, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych;

– w części C pkt 6 ust. 1) – w odniesieniu do opakowań z metali, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych;

– w części D pkt 6 – w odniesieniu do przeterminowanych leków;

– w części E pkt 6 – w odniesieniu do termometrów rtęciowych;

– w części F pkt 6 – w odniesieniu do zużytych baterii;

– w części G pkt 5 – w odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych;

– w części H pkt 7 – w odniesieniu do odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych.

Tak sformułowane przez Zamawiającego warunki z zakresu „zagospodarowania odpadów” mogą prowadzić do wniosku, że nie ma możliwości przekazywania przez Wykonawcę w/w odpadów podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zbierania odpadów, w rozumieniu definicji zbierania zawartej w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tymczasem przekazywanie wybranych rodzajów odpadów, w szczególności tych odbieranych w mniejszych od transportowych ilościach podmiotowi, który prowadzi działalność w zakresie zbierania (często w ramach tego także wstępnego sortowania i doczyszczania) jest praktyką powszechnie stosowaną w gospodarowaniu odpadami i ma swoje racjonalne uzasadnienie zarówno na gruncie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Ideę takiego podejścia do postępowania z odbieranymi odpadami tj. oczywistą możliwość przekazywania ich podmiotom zbierającym, którzy następnie przekazują je do ostatecznie zdefiniowanego procesu przetwarzania tj. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania, potwierdza także wprost zawarta w nowej ustawie o odpadach definicja pośrednika w obrocie odpadami oraz sprzedawcy odpadów, którzy mogą wchodzić w ich posiadanie. Mając na uwadze powyższe prosimy o jednoznaczne potwierdzenie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwości postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w aktualnych przepisach prawa, a więc także możliwości przekazywania odebranych odpadów podmiotowi będącemu pośrednikiem w obrocie odpadami, sprzedawcy odpadów lub prowadzącemu działalność w zakresie zbierania odpadów, w szczególności wobec powoływania się przez samego Zamawiającego na powyższe zasady w § 8 ust. 1 i 2 Projektu umowy.

Odpowiedź nr 5:

Podstawą zdefiniowania określonego w Szczegółowych Warunkach Umowy postępowania z odpadami jest art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy ustawy o odpadach, w tym w szczególności art. 17.

Wymogi sformułowane w Szczegółowych Warunkach Umowy mają na celu zagwarantowanie, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami od momentu ich przejęcia w posiadanie, aż do momentu przekazania ich podmiotom gwarantującym postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (rozdział 2 ustawy o odpadach). Zamawiający nie dopuszcza przekazywania odpadów innym podmiotom zbierającym odpady na wcześniejszych etapach gospodarowania odpadami, co zwolniłoby Wykonawcę z odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jak również nie dopuszcza przekazywania odpadów pośrednikom w obrocie odpadami, jak również sprzedawcom odpadów, co pozbawiłoby Zamawiającego kontroli na procesem postępowania z odpadami. Zezwolenie na takie postępowanie byłoby de facto wprowadzeniem do wykonania Zamówienia bliżej nieokreślonych podwykonawców i stanowiłoby obejście przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zamawiający zgodnie min. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do organizacji procesu gospodarowania odpadami w sposób prowadzący do przekazania ich podmiotom gwarantującym uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, odzysku określonych art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przekazywanie przez Wykonawcę odpadów podmiotom, które nie zapewniają odpowiednich sposobów przetwarzania odpadów, nie jest zgodne z celem ogłoszenia przetargu oraz uniemożliwiałoby kontrolę prawidłowego wykonania zamówienia.

Pytanie nr 6:

Jaka jest podstawa prawna sformułowanego w części J pkt 3 Szczegółowych Warunków Umowy obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia lutego za rok ubiegły, na piśmie i w wersji elektronicznej (Microsoft Word lub Excel) wyliczeń dotyczących:

1) osiągnięcia rocznych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

2) osiągnięcia rocznych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

3) osiągnięcia rocznych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, o których mowa w części K?

Wobec stanowiska przedstawionego w pkt 9 powyżej w odniesieniu do comiesięcznej wersji tego samego wymagania sformułowanego przez Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia sprawozdawczości wyłącznie w oparciu o wymagania zwarte w ustawach i rozporządzeniach?

Jak zamawiający określa możliwość pogodzenia treści przywołanych aktów prawnych z wymogiem opisanym w części J pkt 3 Szczegółowych Warunków Umowy?

Odpowiedź nr 6:

Podstawą żądania dokumentów oraz wyników obliczeń określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy jest art. 6d ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobowiązanie Wykonawcy do stosowania metody prowadzenia dokumentacji scharakteryzowanej w rozporządzeniu nie jest równoznaczne z twierdzeniem, że Wykonawca staje się adresatem takiego rozporządzenia.

Zamawiający posługuje się wzorami dokumentów, metodami obliczeń itp. określonymi odpowiednimi aktami normatywnymi, ale nie oznacza to, że jego intencją jest zmiana zakresu zastosowania tych aktów.

Pytanie nr 7:

Zapis § 11 Projektu Umowy, w którym Zamawiający wskazuje wytyczne dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Klienta na terenie Gminy Wrocław oraz fakt ponoszenia wszelkich kosztów funkcjonowania BOK przez Wykonawcę jest niezgodny z przedmiotem zamówienia i wykracza poza jego zakres.

Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Tymczasem zakres przedstawiony w § 11 Projektu Umowy to w istocie świadczenie usług biurowych i to nie na rzecz Zamawiającego, ale klientów Zamawiającego. Wszakże z założenia BOK nie ma służyć obsłudze Zamawiającego jako klienta Wykonawcy, lecz mieszkańców, a mieszkańcy nie są klientami Wykonawcy.

Na jakiej podstawie prawnej podmiot wyspecjalizowany w odbiorze odpadów ma obsługiwać mieszkańców w zakresie realizacji zadań Gminy i relacji mieszkańców z Gminą?

Czy za usługę prowadzenia BOK przewidziano osobne wynagrodzenie, ponieważ usługa odbioru nie przewiduje tego typu czynności, będących zadaniem własnym gminy?

Wnosimy o wprowadzenie zmian do SIWZ ew. określających zasady odpłatnego wykonania tej usługi przez Wykonawcę.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – art. 6d ust. 4 pkt 5 określa szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich wymagań jest zobowiązanie Wykonawcy do prowadzenia Biura Obsługi Klienta, zgodnie z § 11 projektu umowy.

Zgodnie z § 11 ust. 2 oraz § 15 ust. 12 projektu umowy, wszelkie koszty związane z działalnością i utrzymaniem Biura Obsługi Klienta, Wykonawca ponosi w ramach wynagrodzenia określonego § 15 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Zamawiający w części II pkt 1.3 SIWZ wskazuje obowiązek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i określa ich liczbę. Czy Wykonawca, na etapie składania oferty może wskazać, iż dysponuje pożądaną liczbą osób, jednocześnie wskazując te same osoby w innych, równolegle rozpatrywanych postępowaniach przetargowych dotyczących sektorów I, II, III, IV?

Odpowiedź nr 8:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa ofertę z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.3. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców, a także składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie oceny złożonych ofert. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na podstawie złożonej oferty, bez dokonywania w niej zmian, m.in. w składzie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Pytanie nr 9:

Zamawiający w części II pkt 1.4.2 oraz 1.4.3 SIWZ wskazuje obowiązek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. określonymi pojazdami i urządzeniami. Czy Wykonawca na etapie składania oferty może wskazać, iż dysponuje pożądaną liczbą pojazdów i urządzeń, jednocześnie wskazując te same pojazdy i urządzenia w innych, równolegle rozpatrywanych postępowaniach przetargowych dotyczących sektorów I, II, III, IV?

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa ofertę z Wykazem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.4.2. i 1.4.3. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z treścią SIWZ Instrukcja dla Wykonawców Część II pkt 1.2.1 (Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od właścicieli nieruchomości, w ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 10 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym w ramach jednego zamówienia odebrali co najmniej 2 000 Mg.

Należy podkreślić, że odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rozlicza się na podstawie ilości opróżnionych pojemników i częstotliwości ich opróżnień a nie wagi odpadów. Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie są w stanie doprecyzować w ramach jakiej konkretnej umowy i w jakiej masie zostały wytworzone odpady komunalne. Podanie ilości Mg odebranych odpadów może być zatem jedynie wartością przybliżoną i nie powinno stanowić podstawy oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ilości odebranych odpadów w m3, a jeśli to jaka ilość odebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na m3 będzie wystarczająca do spełnienia w/w warunku?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 11:

W części A pkt 2 ppkt 1 lit. b) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania rezerwowych pojazdów umożliwiających prawidłową obsługę Sektorów I, II, III, IV, wobec powyższego jaka ilość poszczególnych rodzajów pojazdów w opinii Zamawiającego będzie umożliwiała prawidłową obsługę Sektorów I, II, III, IV?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający określił wymaganą minimalną ilość pojazdów umożliwiających prawidłową obsługę sektorów I, II, III, IV w Instrukcji dla Wykonawcy w pkt 1.4.2. i 1.4.3. w części II Instrukcji dla Wykonawców, natomiast do określenia ilości rezerwowych pojazdów Zamawiający zobowiązał Wykonawcę.

Pytanie nr 12:

§ 15 pkt 1 w zw. z pkt 7 Projektu umowy oraz w związku z częścią J pkt 1.1 i pkt 2 lit. b) Szczegółowych warunków umowy zastrzega, że podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania usługi będzie przekazanie Zamawiającemu sprawozdania miesięcznego, w skład którego wchodzą m.in. kserokopie Kart Przekazania Odpadów (KPO) wszystkich frakcji przekazanych do RIPOK odpadów.

Czy w związku z powyższym podstawą do wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będą Karty Przekazania Odpadu wystawione przez RIPOK?

Odpowiedź nr 12:

Zgodnie z § 15 ust. 7 projektu umowy podstawą wystawienia faktury będą kompletne sprawozdania miesięczne, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy część J, pkt 2.

Pytanie nr 13:

Par. 9, ust. 2, pkt 1 projektu umowy mówi, iż baza magazynowo – transportowa musi spełniać wymogi m.in. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 3039).

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIV/617/12 wskazuje dla poszczególnych regionów województwa dolnośląskiego instalacje regionalne i zastępcze. Jaki związek ma ten załącznik z wymogami dotyczącymi bazy magazynowo – transportowej?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający pismem z dnia 11.04.2013 r. zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 9 ust. 2 pkt 1 projektu umowy otrzymał następujące brzmienie:

„1) musi być położona na terenie gminy Wrocław lub w odległości do 60 km od jej granicy, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,”.

Pytanie nr 14:

SIWZ Część II, pkt 1.4.2., ppkt 6 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują samochodem dostawczym (…) zapewniającym bezpieczny przewóz m.in. pojemników przeznaczonych do zbiórki termometrów rtęciowych.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezpieczny przewóz? Jakie wymagania powinien spełniać taki pojazd?

Odpowiedź nr 14:

Za bezpieczny przewóz odpadów niebezpiecznych, Zamawiający rozumie transport przedmiotowych odpadów zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie nr 15:

SIWZ Część II, pkt 1.4.3., ppkt 4 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują samochodem osobowym (…) wyposażonym w bezprzewodowe środki łączności/system łączności, umożliwiające bezpośrednią łączność z bazą Wykonawcy i jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie

Czy Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeśli takim wyposażeniem będzie telefon komórkowy?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli wyposażeniem będzie telefon komórkowy.

Pytanie nr 16:

SIWZ Część II, pkt 1.4.3., ppkt 5 – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują specjalistycznym samochodem „myjka” (…)

Czy Zamawiający przez „myjkę” rozumie specjalistyczną śmieciarkę, z urządzeniem do mycia pojemników z zamkniętym obiegiem wody, umożliwiającą opróżnienia pojemnika oraz jego umycie jednym pojazdem?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający przez „myjkę” rozumie specjalistyczny samochód przeznaczony do mycia pojemników, bez konieczności ich transportowania, pozwalający na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego.

Pytanie nr 17:

Projekt umowy Par. 9, ust. 1, pkt 10 – Wykonawca zapewnia obiekty i/lub sprzęty przystosowane do mycia, dezynfekcji i konserwacji pojemników.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem obiekty i/lub sprzęty? W Instrukcji dla wykonawców Zamawiający wymaga w Części II, pkt 1.4.3., ppkt 5 – specjalistycznego samochodu „myjka”. Prosimy o doprecyzowanie, czy „myjka” jest jedynym wymaganiem w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający pod pojęciem „obiekt” ma na myśli miejsce mycia pojemników, natomiast pod pojęciem „sprzęt” ma na myśli „myjkę”. Myjka jest wystarczającym sprzętem dla spełnienia tego wymagania.

Pytanie nr 18:

Szczegółowe Warunki Umowy Część A, ust. 2, pkt 1 lit. a – wykaz wszystkich pojazdów służących do prawidłowej obsługi, z określeniem, które pojazdy należą do Wykonawcy, a które należą do Podwykonawców, wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, badań technicznych, ubezpieczenia OC oraz tytułów prawnych do dysponowania pojazdami

Czy Zamawiający oczekuje tutaj podania wykazu samochodów służących do odbioru i transportu odpadów komunalnych, określonych w ofercie – w załączniku nr VIII „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, czy chodzi również o wszystkie inne pojazdy, które wykonawca zamierza użyć do wykonania zamówienia?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Szczegółowych Warunków Umowy, część A, pkt 2 ppkt 1) lit. a, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w zakresie pojazdów wykaz wszystkich pojazdów służących do prawidłowej obsługi danego Sektora, z określeniem, które pojazdy należą do Wykonawcy, a które należą do Podwykonawców, wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, badań technicznych, ubezpieczenia OC oraz tytułów prawnych do dysponowania pojazdami.

Pytanie nr 19:

SIWZ Część III, pkt 7 – Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych pochodzących z danego Sektora wspólnie z innymi odpadami niepochodzącymi z terenu Sektora.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość mieszania odpadów z różnych sektorów pochodzących z prac interwencyjnych, leków, termometrów, w przypadku których nie ma odpłatności od tony? Taki sposób obsługi będzie bardziej racjonalny kosztowo.

Odpowiedź nr 19:

Zgodnie z pkt 7 w części III Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych pochodzących z danego Sektora wspólnie z innymi odpadami niepochodzącymi z terenu przedmiotowego Sektora.

Pytanie nr 20:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 3 – w przypadku stwierdzenia, że odpady zostały zmieszane, zebrane nieselektywnie, w pojemnikach/workach znajdowały się odpady niewymienione w pkt 1, bądź parametry, pojemności i kolory pojemników czy worków są niezgodnie z zapisami Regulaminu, Wykonawca ma obowiązek sporządzić notatkę, odebrać odpady jako zmieszane.

Co w przypadku braku wystawionego worka lub braku surowców w pojemniku? Czy Wykonawca ma uznać, że ten właściciel nieruchomości nie segreguje i przekazać o tym informacje Zamawiającemu? Co w przypadku, gdy w pojemniku na odpady zmieszane znajdują się odpady w czarnych, nietransparentnych workach, czy Wykonawca ma je rozrywać i sprawdzać zawartość?

Jakie czynności podejmie Zamawiający i w jakim terminie w celu wyjaśnienia kwestii selektywnego zbierania z właścicielem nieruchomości?

W notatce nt. braku selektywnego zbierania wykonawca ma podać oprócz miejsca zbiórki również adres właściciela nieruchomości – skąd wykonawca ma mieć taki adres? Czy adres właściciela nieruchomości to adres najbliższej nieruchomości, przy której stoi pojemnik?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający informuje, że brak wystawionego worka lub brak surowców w pojemniku nie jest jednoznaczny z nieprowadzeniem segregacji przez właściciela nieruchomości. Jednocześnie Zamawiający w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 2) zobowiązał Wykonawcę do kontrolowania zawartości pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów, a sposób wykonania tego obowiązku pozostawił w gestii Wykonawcy.

Czynności podejmowane przez Zamawiającego w celu wyjaśnienia kwestii selektywnego zbierania z właścicielem nieruchomości nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Adres właściciela nieruchomości, który Wykonawca ma podać w notatce nt. braku selektywnego zbierania musi być zgodny z aktualnym Wykazem miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 5, ppkt 1).

Pytanie nr 21:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 13 – w zakresie odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do pkt 13) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów spowodowanej np. zastawieniem pojemników przez inne pojazdy, niezwłocznego zrealizowania usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa,

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem niezwłocznie? Czy niezwłocznie to znaczy np. w najbliższy weekend, niedzielę? Kto poinformuje Wykonawcę, że bezpośredni dojazd jest już możliwy? Co w sytuacji, kiedy pojemniki są stale zastawione parkującymi pojazdami, a sytuacja z dojazdem jest bardzo zmienna? Czy Zamawiający przewiduje działania w celu stworzenia wykonawcom warunków do prawidłowej realizacji zamówienia?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający informuje, że termin „niezwłocznie” oznacza termin realny wykonania usługi, mający na względzie okoliczności danego miejsca i czasu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zrealizować usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa, tzn. gdy ustaną przyczyny uniemożliwiające wykonanie usługi.

Ponadto, w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów spowodowanej np. zastawieniem pojemników przez inne pojazdy, Wykonawca zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Umowy zobowiązany jest opróżnić pojemniki w sposób ręczny.

Wykonawca, jako specjalista posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie odbioru odpadów w terenie miejskim, znając przyczyny uniemożliwiające bezpośredni dojazd do miejsca gromadzenia odpadów może określić przewidywany czas ustania danej przyczyny oraz określić częstotliwość ich występowania w danym miejscu i czasie (np. zastawianie pojazdami dostawczymi). Zamawiający informuje, że wykonanie obowiązków, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 13 powierza Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 22:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 14 – w zakresie odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do pkt 14) w przypadku zaistnienia długotrwałej sytuacji uniemożliwiającej bezpośredni dojazd do miejsca gromadzenia odpadów (np. remont drogi, roboty budowlane, wykonawca ma uzgodnić z właścicielem nieruchomości inne miejsce odbioru odpadów. Brak ustaleń nie zwalnia z odbioru odpadów (i z kary!);

Gmina Wrocław jest podmiotem koordynującym wszelkie roboty drogowe, wnioskujemy zatem, aby to Zamawiający jako organizator systemu zapewnił wykonawcy wszystkie niezbędne informacje o zmianach dotyczących organizacji ruchu, które mogą przyczynić się do utrudnień w odbiorze odpadów. W przeciwnym przypadku wykonawca, które otrzyma informacje o problemach w odbiorze na zasadzie wizji lokalnej, będzie działał z opóźnieniem, co zagraża właściwej realizacji umowy. Właściciel nieruchomości ma „umowę” z gminą a nie z wykonawcą, a więc wykonawca nie jest dla niego stroną i może go zignorować.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający informuje, że wykonanie obowiązków, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 14 powierza Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 23:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 17 – w zakresie odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do pkt 17) opróżniania pojemników i odbierania worków od poniedziałku do soboty w godz. od 6:00 do 22:00, bądź w innych terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym,

Jaki sposób i zakres uzgodnień przewiduje Zamawiający, np. w zakresie obsługi cmentarzy, rynku lub innych terenów gminnych, do których dojazd w tych godzinach jest niemożliwy?

Odpowiedź nr 23:

W przypadku, gdy opróżnianie pojemników i odbiór worków nie będzie możliwy w terminach wskazanych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 17), zakres zmiany uzgadniany będzie na piśmie przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą.

Pytanie nr 24:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 2, pkt 18 – w zakresie odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do pkt 18) uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych podczas załadunku odpadów, utrzymania należytego porządku i czystości w czasie załadunku odpadów oraz uporządkowania terenu wokół pojemników oraz miejsc (..)

Czy Zamawiający wymaga uprzątnięcia wszystkich odpadów zalegających wokół pojemnika bez względu na ich rodzaj (kod)? Co w przypadku, kiedy wokół pojemnika będą zalegać np. odpady wielkogabarytowe albo gruz? Czy w ramach tego zapisu należy rozumieć, że każde miejsce, na którym stoi pojemnik, wykonawca ma utrzymywać w czystości? Jak to się ma do § 8 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, zgodnie z którym właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez niedopuszczanie do ich przepełniania oraz umieszczanie w pojemnikach odpadów, które z nich wypadły?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający wymaga uprzątnięcia wszystkich odpadów komunalnych wokół pojemników oraz miejsc, na których ustawione są pojemniki i worki, z odpadów wymagających odbioru zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Umowy, część B, pkt 1. Jednocześnie zakres czynności został opisany w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 18.

Pytanie nr 25:

Szczegółowe Warunki Umowy Część B, ust. 3, pkt 2 – wyselekcjonowania z odebranego strumienia odpadów z tworzyw sztucznych frakcji odpadów z metali i opakowań wielomateriałowych.

Czy czynność wyselekcjonowania musi odbywać się na terenie bazy logistycznej Wykonawcy? Czy to oznacza konieczność wysortowania z tego strumienia również opakowań wielomateriałowych?

Odpowiedź nr 25:

Zgodnie z systematyką Szczegółowych Warunków Umowy pkt 2, którego dotyczy pytanie, jest elementem ust. 3 części B. Ustęp 3 dotyczy zaś czynności dokonywanych przez Wykonawcę w ramach magazynowania odpadów. Tak więc czynności opisywane w ust. 3 powinny dokonywać się na terenie bazy magazynowo-transportowej i zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Zgodnie z ust. 3 pkt 2 części B Szczegółowych Warunków Umowy czynności tam opisywane dotyczą również opakowań wielomateriałowych.

Pytanie nr 26:

Szczegółowe Warunki Umowy Część I, ust. 2, pkt 1 – w zakresie realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do świadczenia prac interwencyjnych, polegających na niezwłocznym wykonaniu wszelkich czynności związanych z zebraniem i usunięciem wszystkich odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości, oraz w przypadku, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kołowego, drogowego lub pieszego.

Czy Zamawiający rozumie pod tym punktem także sprzątanie po kolizjach drogowych?

Odpowiedź nr 26:

Sprzątanie po kolizjach drogowych nie stanowi zakresu realizacji usługi opisanej w przedmiotowym punkcie.

Pytanie nr 27:

Szczegółowe Warunki Umowy Część I, ust. 2, pkt 3 – w zakresie realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do realizowania prac interwencyjnych po otrzymaniu przez Wykonawcę Zlecenia (…)

W jakiej formie Zamawiający przewiduje przekazywanie zlecenia? Dla celów rozliczeniowych konieczna jest forma pisemna, a faks czy email taką formą nie jest.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający przewiduje udzielenie Zlecenia w formie pisemnej, telefonicznej, faksem bądź drogą elektroniczną, a potwierdzenie zlecenia udzielonego telefonicznie, faksem bądź drogą elektroniczną zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. Jednocześnie rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na warunkach określonych w części I, pkt 2, ppkt 5 Szczegółowych Warunków Umowy.

Pytanie nr 28:

Szczegółowe Warunki Umowy Część I, ust. 2, pkt 4 – w zakresie realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania prac interwencyjnych natychmiast po otrzymaniu Zlecenia oraz wykonywania prac przy pomocy środków technicznych Wykonawcy

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „natychmiast”? W jaki sposób Wykonawca ma określać priorytety zadań, jeśli Zamawiający zleci jednocześnie kilka prac interwencyjnych?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający pod pojęciem „natychmiast” rozumie przystąpienie do wykonywania prac interwencyjnych przez Wykonawcę bezpośrednio po otrzymaniu Zlecenia. Jeśli Zamawiający jednocześnie zleci kilka prac interwencyjnych, Wykonawca przystąpić ma do ich wykonywania natychmiast, czyli bezpośrednio po otrzymaniu Zlecenia/Zleceń. Kolejność otrzymywanych zleceń przez Wykonawcę oznacza kolejność przystępowania przez Wykonawcę do wykonywania prac interwencyjnych.

Pytanie nr 29:

Szczegółowe Warunki Umowy Część I, ust. 2, pkt 4 – w zakresie realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania prac interwencyjnych natychmiast po otrzymaniu Zlecenia oraz wykonywania prac przy pomocy środków technicznych Wykonawcy

Czy mieszkańcy – zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej – zobowiązani są do udostępniania pojemników w dniu wywozu – tj. wystawienia pojemników przed posesje, w miejscu ogólnodostępnym?

Odpowiedź nr 29:

Określa to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

Pytanie nr 30:

SIWZ Część III, pkt 9.1 – (…) ilość osób zameldowanych łącznie na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Wrocław wynosi 616 017 osób.

W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wyłącznie liczbę osób zameldowanych. W jaki sposób Zamawiający szacuje ilość osób niezameldowanych na pobyt stały we Wrocławiu, które przebywają w mieście i wytwarzają odpady komunalne? Przepisy odwołują się bowiem do pojęcia „mieszkańca”, na co zwraca uwagę KIO w wyroku z dnia 29.11.2012r. sygn. akt KIO 2544/12.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał wszystkie dane, którymi dysponuje.

Pytanie nr 31:

SIWZ Część III, pkt 9.4 – Całkowita masa odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Wrocławia w badanym okresie wyliczona w powyższych badaniach na podstawie masowego wskaźnika nagromadzenia odpadów wyniosła 226 514 Mg.

Zamawiający podaje ilość odpadów wyliczoną na podstawie wskaźnika na mieszkańca – nie obejmuje więc ona nieruchomości niezamieszkałych. Proszę o podanie ilości odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych w badanym okresie.

Odpowiedź nr 31:

Wskazane ilości są ilościami odpadów komunalnych odebranych łącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wszystkie informacje, które posiada Zamawiający, umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia zostały podane w dodatkowych informacjach dla Wykonawcy w pkt 9 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców.

Pytanie nr 32:

SIWZ Część III, pkt 9.6 – Określone w pkt 9 ilości odpadów służą wyłącznie jako informacje dodatkowe umożliwiające Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia. (…) Wykonawca, na podstawie w/w informacji wskazanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do prawidłowego oszacowania ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający podaje jedynie szacunkową ilość odpadów w różnych okresach czasu, przy czym dane te nie są pełne, gdyż brakuje informacji m.in. o ilości odpadów wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych czy ilości osób niezameldowanych. W jaki sposób zatem Wykonawca ma prawidłowo oszacować ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia? Prosimy o podanie ilości szacunkowych w podziale na poszczególne lata trwania umowy i poszczególne frakcje odpadów.

Odpowiedź nr 32:

Wykonawca ma w swoim zakresie oszacować ilości odpadów w poszczególnych frakcjach.

Pytanie nr 33:

Projekt umowy Par. 15, ust. 2, pkt 5 – Iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto za podstawienie i odbiór kontenera o pojemności 7 m3 i ilości kontenerów o pojemności 7 m3.

Jakie rodzaje odpadów mają zostać skalkulowanie przez Wykonawcę w tej pozycji? Czy należy także ująć koszty ich zagospodarowania?

Odpowiedź nr 33:

W pozycji tej mają zostać uwzględnione odpady wielkogabarytowe, a także w kosztach tych należy ująć koszty ich zagospodarowania.

Pytanie nr 34:

Projekt umowy Par. 15, ust. 9 – Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach obowiązywania umowy (…).

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dla Wykonawcy w 2017 roku, podczas gdy realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana została wyłącznie do roku 2016. Za jakie usługi Zamawiający przewiduje wynagrodzenie w 2017 roku?

Odpowiedź nr 34:

§ 4 ust. 4 zdanie drugie projektu umowy określa zakres przedmiotu umowy, za zrealizowanie którego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 2017 r.