Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu – Wzór Ulotki dla mieszkańca – załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie (zamienny załącznik w załączeniu).