Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz.           /2013                            Wrocław, dnia 11.06.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DRUKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – EDUKACYJNYCH ORAZ ICH DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wzór Ulotki dla mieszkańca – załącznik nr 1

5. Wzór Ekoporadnika dla mieszkańców Wrocławia – załącznik nr 2

6. Wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia – załącznik nr 3