Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-4 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie informacji czy zadania (książeczki, plakaty oraz ulotki) zawarte w opisie zamówienia będą zlecone w tym samym czasie.

Odpowiedź nr 1:

Wszystkie umowy na wszystkie zadania zostaną zawarte niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu z zachowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może zawrzeć umowę na danym zadaniu przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na danym zadaniu.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 1 książeczka dla dzieci – w parametrach druku podane jest folia mat po całości – czy na pewno tak ma być wydrukowana książeczka? Taka folia mat na wszystkich stronach jest to duży koszt, to kwota jeszcze raz taka jak za sam druk całego nakładu, czy mogłaby tylko pierwsza i ostatnia strona książeczki zostać pokryta taką folią?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że cała książeczka (wszystkie dwanaście stron) ma być zafoliowana folią matową.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 3 – chciałam dopytać czy nie zaszła tu pomyłka, plakat ma mieć wymiar 370×340 cm? Czy powinno być 370×340 mm?

Odpowiedź nr 3:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) w pkt 1 ppkt 3 w części III Instrukcji dla Wykonawców treść: „format: 370 cm wysokość x 340 cm podstawa” zastępuje się następującą” „format: 370 mm wysokość x 340 mm podstawa”;

b) w § 1 ust. 2 pkt 3 projektu umowy treść: „format: 370 cm wysokość x 340 cm podstawa” zastępuje się następującą” „format: 370 mm wysokość x 340 mm podstawa”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 4:

Czy wydruki próbne, o których mowa w umowie mogą być wykonane na maszynie cyfrowej, z zachowaniem parametrów zamówienia, z wyjątkiem formatu plakatów (format papieru maszyny cyfrowej 480×330) – format zadruku 450×315 mm, czyli plakat byłby w formacie zadruku 315×370 mm.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że wydruki próbne, o których mowa w projekcie umowy, mogą być wykonane na maszynie cyfrowej, z zachowaniem parametrów zamówienia, z wyjątkiem formatu plakatów. W takim przypadku wydruki próbne nawet w przypadku ich akceptacji, nie zostaną zaliczone na poczet realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.