Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  pkt 1.4. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum (w przypadku składnia oferty na więcej niż jedno zadanie, należy wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę stanowiącą sumę kwot wymaganych dla poszczególnych zadań):

a)  jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – 9 300 000 zł,

b)  jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – 7 000 000 zł,

c)   jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – 7 700 000 zł,

d)  jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – 7 800 000 zł,

e)  jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – 4 500 000 zł.”;

2) pkt 4 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r., przy czym rozpoczęcie realizacji usług nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013 r.”;

3) w cz. V Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się pkt 10 o następującej treści:

„10. Podana w ofercie wartość netto za Gotowość techniczną (pozycja nr 1 w załącznikach nr IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE) nie może być wyższa niż 5% ceny ofertowej netto.”;

4) pkt 4 w załączniku nr I „Formularz oferty” otrzymuje następujące brzmienie (zamienna strona nr 1 w załączeniu):

„4. Oferuję wykonanie zamówienia za (wypełnić dla zadań, na które jest składana oferta):

1)  zadanie nr 1: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 47 z załącznika nr IIIA),

2)  zadanie nr 2: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 46 z załącznika nr IIIB),

3)  zadanie nr 3: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 41 z załącznika nr IIIC),

4)  zadanie nr 4: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 36 z załącznika nr IIID),

5)  zadanie nr 5: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 44 z załącznika nr IIIE).”;

5) pkt 5 w załączniku nr I „Formularz oferty” otrzymuje następujące brzmienie (zamienna strona nr 1 w załączeniu):

„5. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r.”;

6) załączniki nr IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE otrzymują nowe brzmienie (zamienne załączniki w załączeniu),

7) projekt umowy otrzymuje nowe brzmienie (zamienny projekt umowy w załączeniu),

8) Wzór gwarancji otrzymuje nowe brzmienie (zamienny załącznik w załączeniu).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 04.07.2013 r. do godz. 1000,

– otwarcia ofert – na dzień 04.07.2013 r. o godz. 1200.