Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. 2630/2013                                      Wrocław, dnia 08.05.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

WROCŁAW Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ:

ZADANIE NR 1 – STARE MIASTO,

ZADANIE NR 2 – ŚRÓDMIEŚCIE,

ZADANIE NR 3 – KRZYKI,

ZADANIE NR 4 – FABRYCZNA,

ZADANIE NR 5 – PSIE POLE

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

6. Wykaz załączników dla zadania nr 1 – Stare Miasto – załącznik nr 1.1.

7. Załączniki od nr 1.1.1. do nr 1.1.30.

8. Wykaz załączników dla zadania nr 2 – Śródmieście – załącznik nr 1.2.

9. Załączniki od nr 1.2.1. do nr 1.2.42.

10. Wykaz załączników dla zadania nr 3 – Krzyki – załącznik nr 1.3.

11. Załączniki od nr 1.3.1. do nr 1.3.32.

12. Wykaz załączników dla zadania nr 4 – Fabryczna – załącznik nr 1.4.

13. Załączniki od nr 1.4.1. do nr 1.4.28.

14. Wykaz załączników dla zadania nr 5 – Psie Pole – załącznik nr 1.5.

15. Załączniki od nr 1.5.1. do nr 1.5.28.

16. Mapę poglądową podziału Gminy Wrocław na zadania (rejony) – załącznik nr 1.6.

17. Wzór Protokołu z kontroli – załącznik nr 1.7.

Załączniki: 

3. Projekt umowy.pdf