Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – zamienne

Wrocław, dnia 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(zamienne)

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23, Wrocław, 53-633, POLSKA

Punkt kontaktowy:  Ekosystem Sp. z o.o., Osoba do kontaktów:Monika Cander,

Tel.: +48 71 7586900, E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, Fax: +48 71 7586922

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ekosystem.wroc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne, środowisko, budownictwo i obiekty komunalne, utrzymanie miasta

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiającadokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WROCŁAW Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ: ZADANIE NR 1 – STARE MIASTO, ZADANIE NR 2 – ŚRÓDMIEŚCIE, ZADANIE NR 3 – KRZYKI, ZADANIE NR 4 – FABRYCZNA, ZADANIE NR 5 – PSIE POLE

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne, główne miejsce świadczenia usług:Wrocław, kod NUTS:PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań:

1) zadanie nr 1 – Stare Miasto,

2) zadanie nr 2 – Śródmieście,

3) zadanie nr 3 – Krzyki,

4) zadanie nr 4 – Fabryczna,

5) zadanie nr 5 – Psie Pole.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wrocław:

a) jezdniach,

b) chodnikach,

c) ciągach pieszo – rowerowych,

d) przystankach,

e) parkingach,

f) tramwajowych torowiskach wydzielonych w ciągach ulicznych i na pętlach tramwajowych,

g) zieleńcach w pasie drogowym,

h) wydzielonych ścieżkach rowerowych,

i) przejściach podziemnych/tunelach.

2) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenach nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wrocław, stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Wrocław,

3) świadczenie usług w zakresie zapewnienia poprzez wynajem i utrzymania koszy na odpady,

4) wykonywanie prac interwencyjnych,

5) usuwanie padłych zwierząt.

3. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2015 r.

4. Przewiduje się zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu zakresu prac podanego w pkt 2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):90600000, 90610000, 90611000, 90612000, 90630000, 90918000, 90914000, 90620000, 90511300.

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):tak.

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części:tak

Oferty można składać w odniesieniu do:jednej lub więcej części.

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:nie.

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Opisano w punkcie II.1.5).

II.2.2) Informacje o opcjach:

Opcje:nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach:

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: –

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1) zadanie nr 1 – 1 000 000,00 zł,

2) zadanie nr 2 – 750 000,00 zł,

3) zadanie nr 3 – 800 000,00 zł,

4) zadanie nr 4 – 800 000,00 zł,

5) zadanie nr 5 – 500 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, całkowita wysokość wniesionego wadium musi stanowić sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy.

2. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę, z uwzględnieniem § 9 ust. 4 projektu umowy, będą zaakceptowane przez Zamawiającego, przekazywane Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca, Miesięczne wykazy wykonanych prac oraz „trasówki” w sezonie zimowym, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 4 projektu umowy.

3. Rozliczenie za niepełny miesiąc kalendarzowy nastąpi proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była świadczona.

4. Należności wynikające z faktur będą regulowane w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 (53-633 Wrocław) faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki Udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj. ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do:

a) grupy „20” – odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „20 02” – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) o kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, podgrupy: „20 03” – inne odpady komunalne, o kodach: 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99;

b) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, tj.: odpady sklasyfikowane do: podgrupy „17 01” – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika), z wyłączeniem odpadów o kodach 17 01 06 i 17 01 81; podgrupy „17 02” – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 02 04, podgrupy „17 08” – materiały konstrukcyjne zawierające gips, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 08 01, podgrupy „17 09” – inne odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04;

c) grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach, tj.: odpady sklasyfikowane do: podgrupy „16 01” o kodach 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, podgrupy „16 06” – baterie i akumulatory o kodach 16 06 04, 16 06 05, podgrupy „16 80” – odpady różne o kodzie 16 80 01, podgrupy „16 81” – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 16 81 02;

d) grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „15 01” – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, podgrupy „15 02” – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne o kodzie 15 02 03.

B. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych pkt A.

C. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty wymienione w pkt 1. w odniesieniu do tych podmiotów.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

D. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt C.1.2, C.1.3., C.1.4., C.1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) pkt C.1.5. i C.1.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

E. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt B.2., potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

F. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: –

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum (w przypadku składnia oferty na więcej niż jedno zadanie, należy wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę stanowiącą sumę kwot wymaganych dla poszczególnych zadań):

a) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – 9 300 000 zł,

b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – 7 000 000 zł,

c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – 7 700 000 zł,

d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – 7 800 000 zł,

e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – 4 500 000 zł.

B. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

2.1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

3.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

C. Zamawiający oceniając sytuację ekonomiczną i finansową, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt B.1.1. lub w pkt B.3.1. lub w pkt F, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

E. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

F. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku podanego w pkt A.

G. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

1.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gminach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r.) w okresie jednego sezonu letniego (obowiązującego w danym roku kalendarzowym w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października), zamówienie lub zamówienia polegające na mechanicznym oczyszczaniu (powtarzalność działań nie mniejsza niż 12 oczyszczeń) i zmywaniu (powtarzalność działań nie mniejsza niż 3 zmywania) jezdni (także wewnętrznych i osiedlowych) o łącznej długości lub powierzchni:

a)  jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – co najmniej 11 km lub 130 000 m2,

b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – co najmniej 10 km lub 130 000 m2,

c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – co najmniej 18 km lub 230 000 m2,

d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – co najmniej 16 km lub 190 000 m2,

e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – co najmniej 10 km lub 120 000 m2,

a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, zamówienie lub zamówienia, których łączna długość lub powierzchnia musi stanowić sumę długości lub powierzchni wymaganych dla poszczególnych zadań,

przy czym długość lub powierzchnia każdego ze wskazanych zamówień nie może być mniejsza niż 10 km lub 110 000 m2.

1.2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gminach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r.) w okresie jednego sezonu zimowego (obowiązującego w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca), zamówienie lub zamówienia polegające na zimowym utrzymaniu (mechanicznym oczyszczaniu – wymagana jest powtarzalność działań nie mniejsza niż 13-krotne powtórzenie czynności składających się na zimowe utrzymanie) jezdni (także wewnętrznych i osiedlowych) w technologii zimowej (stosowanej w sezonie zimowym, w dniach gdy prognoza meteorologiczna informuje o przewidywanym wystąpieniu w ciągu najbliższych godzin opadów śniegu lub śliskości zimowej, lub gdy wystąpił opad śniegu i zalega na jezdni lub gdy wystąpiła śliskość zimowa (zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu); polegającej na zapobieganiu występowania śliskości zimowej, likwidowaniu śliskości zimowej oraz usuwaniu śniegu), o łącznej długości lub powierzchni:

a) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1 – co najmniej 26 km lub 250 000 m2,

b) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2 – co najmniej 26 km lub 280 000 m2,

c) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3 – co najmniej 64 km lub 600 000 m2,

d) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4 – co najmniej 74 km lub 640 000 m2,

e) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5 – co najmniej 59 km lub 500 000 m2,

a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, zamówienie lub zamówienia, których łączna długość lub powierzchnia musi stanowić sumę długości lub powierzchni wymaganych dla poszczególnych zadań,

przy czym długość lub powierzchnia każdego ze wskazanych zamówień nie może być mniejsza niż 15 km lub 165 000 m2.

1.3. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gminach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r.) zamówienie lub zamówienia trwające nie krócej niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, polegające na letnim i zimowym oczyszczaniu chodników i/lub placów i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ciągów pieszo – rowerowych i/lub wnętrz międzyblokowych i/lub przystanków komunikacji miejskiej i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 300 000 m2, przy czym powierzchnia każdego ze wskazanych zamówień nie może być mniejsza niż 60 000 m2.

1.4. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w gminach powyżej 100 000 mieszkańców (według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r.) zamówienie lub zamówienia trwające nie krócej niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, polegające na opróżnianiu co najmniej 450 sztuk pojemników (koszy na odpady) przeznaczonych do gromadzenia odpadów, rozmieszczonych na chodnikach, przystankach lub w pasie drogowym.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi sprawnymi technicznie środkami technicznymi spełniającymi następujące wymagania techniczno-eksploatacyjne:

2.1. środkami łączności – komplet stanowi czynny całą dobę faks i telefon stacjonarny lub czynny całą dobę faks i telefon bezprzewodowy np. komórkowy, umożliwiające bezpośredni kontakt Zamawiającego z Wykonawcą, w tym również z osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji prac w ramach przedmiotu zamówienia – minimum 1 komplet (niezależnie na ile zadań składana jest oferta),

2.2. zamiatarką małogabarytową do oczyszczania letniego cyklicznego jezdni – gabaryty zamiatarki muszą umożliwiać prace na wąskich jezdniach lub drogach wewnątrzosiedlowych, precyzyjne manewrowanie między przeszkodami terenowymi np. parkującymi samochodami (wyklucza się zamiatarkę ciągnioną); zamiatarka małogabarytowa ma umożliwić oczyszczanie miejsc, w których duża zamiatarka z uwagi na swoje gabaryty ma ograniczoną możliwość manewrowania; pod pojęciem zamiatarki małogabarytowej należy rozumieć zamiatarkę zainstalowaną np. na podwoziu samochodu dostawczego, posiadającą minimum 2 szczotki czołowe i szerokość roboczą co najmniej 2,2 – minimum 1 sztuka (niezależnie na ile zadań składana jest oferta),

2.3. pojazdami i urządzeniami:

a) samochodem osobowym – przeznaczonym do kontrolowania terenu, koordynowania i kontroli wykonywanych prac,

b) samochodem ciężarowym samowyładowczym – o masie całkowitej do 3,5 Mg, przystosowanym do transportu i rozładunku odpadów objętych przedmiotem zamówienia spełniającym warunki określone w zezwoleniu na odbieranie odpadów komunalnych oraz warunki określone przepisami o transporcie drogowym odpadów,

c) samochodem dostawczym – dopuszczalna ładowność do 1,5 Mg,

d) pługosyparką jezdniową – ładowność zasobnika do soli zraszanej minimum 4,0 Mg, możliwość regulacji szerokości posypywania jezdni, możliwość regulacji posypywania środków chemicznych z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających z wydatkiem jednostkowym od 60 do 150 g/m2, wyposażenie w układ zraszania solanką, szerokość robocza pługa minimum 2,5 m, lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gumową o równych krawędziach,

e) zamiatarką jezdniową – mechaniczną zamiatarką z możliwością zraszania materiału zbieranego, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku ulokowanym w zestawie o szybkości zamiatania nie mniejszej niż 3 km/h, zaopatrzoną w minimum jedną szczotkę talerzową z prawej strony do oczyszczania strefy przykrawężnikowej oraz szczotkę walcową, łączna szerokość zamiatania od 2400 mm, minimalna masa całkowita 10 Mg,

f)  polewarką jezdniową – polewarką samojezdną, pojemność zbiornika minimum 7 m³,

g) pługosyparką chodnikową – samobieżną (spalinową lub elektryczną z własnym zasilaniem), posiadającą możliwość regulacji szerokości posypywania chodnika, lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gumową o równych krawędziach,

h) zamiatarką chodnikową – samobieżną (spalinową lub elektryczną z własnym zasilaniem), wyposażoną w układ zraszania materiału zbieranego, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym, ciężar całkowity do 3,00 Mg, minimalna wydajność 5 000 m2 w ciągu 1 godziny,

i) myjką wysokociśnieniową – wydatek tłoczenia wody nie mniej niż 230 l/h, zasilanie spalinowe, funkcja podgrzewania wody,

(przy czym dla pojazdów/urządzeń wymienionych w ppkt g) i h) dopuszcza się stosowanie sprzętu uniwersalnego),

w następujących ilościach (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, należy wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w łącznej ilości będącej sumą ilości na poszczególne zadania):

1) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 1:

a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy – minimum 1 sztuka,

c) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka,

d) pługosyparka jezdniowa – minimum 5 sztuk,

e) zamiatarka jezdniowa – minimum 2 sztuki,

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka,

g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki,

h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki,

i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 4 sztuki,

2) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 2:

a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy – minimum 1 sztuka,

c) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka,

d) pługosyparka jezdniowa – minimum 5 sztuk,

e) zamiatarka jezdniowa – minimum 2 sztuki,

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka,

g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki,

h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki,

i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 1 sztuka,

3) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 3:

a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy – minimum 1 sztuka,

c) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka,

d) pługosyparka jezdniowa – minimum 8 sztuk,

e) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki,

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka,

g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki,

h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki,

i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 2 sztuki,

4) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 4:

a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy – minimum 1 sztuka,

c) samochód dostawczy – minimum sztuka,

d) pługosyparka jezdniowa – minimum 10 sztuk,

e) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki,

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka,

g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki,

h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki,

5) jeżeli oferta składana jest na zadanie nr 5:

a) samochód osobowy – minimum 1 sztuka,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy – minimum 1 sztuka,

c) samochód dostawczy – minimum 1 sztuka,

d) pługosyparka jezdniowa – minimum 7 sztuk,

e) zamiatarka jezdniowa – minimum 3 sztuki,

f) polewarka jezdniowa – minimum 1 sztuka,

g) pługosyparka chodnikowa – minimum 4 sztuki,

h) zamiatarka chodnikowa – minimum 2 sztuki,

i) myjka wysokociśnieniowa – minimum 1 sztuka.

B. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

1.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym Zamawiający w oparciu o § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U poz. 231) określa obowiązek wskazania przez Wykonawcę w w/w wykazie usług, o których mowa w pkt A.1.

1.2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

2.1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

C. Zamawiający oceniając:

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży poświadczenie dla każdego z zamówień podanych w pkt od A.1.1. do A.1.4., potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie opisane w pkt B.1.2., potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt A.2.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt A.2.1. i A.2.2. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną, warunki podane w pkt od A.1.1. do A.1.4. i A.2.3. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

E. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

F. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:nie.

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 6/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

04.07.2013 – 10:00

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: w dniach:90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 04.07.2013 – 12:00

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się o charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

VI.3) Informacje dodatkowe: –

VI.4) procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 22 4587701, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl, Faks: +48 22 4587700

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska, E-mail:odowlania@uzp.gov.pl, Tel.: +48 22 4587701, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl, Faks: +48 22 4587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej:11/06/2013.