Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 3-37 na pytania do SIWZ i zmiana SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 3:

SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.3, ust. 5 – W przypadku występowania ujemnych temperatur, w których nie działają środki chemiczne, w celu likwidacji śliskości zimowej, na niebezpiecznych odcinkach jezdni należy stosować środki chemiczne, takie jak piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm albo kruszywa naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Czy zamawiający za uprzątnięcie rozsypanego kruszywa na jezdni przewiduje specjalne (dodatkowe) wynagrodzenie?

Kto według Zamawiającego będzie odpowiedzialny za szkody mogące wystąpić w wyniku stosowania kruszywa np. uszkodzenia pojazdów ?

Czy Zamawiający nie obawia się zapychania kruszywem studzienek wlotowych wbudowanych w jezdnie?

Prosimy o doprecyzowanie warunków atmosferycznych, przy których Zamawiający uważa iż powinny zostać zastosowane kruszywa sztuczne lub naturalne w celu likwidacji śliskości zimowej na jezdniach?

Prosimy o uszczegółowienie, co według Zamawiającego oznacza „niebezpieczny odcinek jezdni”?

Prosimy o podanie przykładowego niebezpiecznego odcinka jezdni.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający przewiduje w sezonie zimowym oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Ponadto po zakończeniu sezonu zimowego przewidziane jest pozimowe oczyszczanie jezdni.

Zamawiający nie przewiduje specjalnego (dodatkowego) wynagrodzenia za uprzątniecie rozsypanego kruszywa.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 projektu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.

Zamawiający bierze pod uwagę fakt wpływu stosowania w sezonie zimowym kruszywa na drożność systemu odwadniającego jezdnie. Zanieczyszczenie wpustów deszczowych może nastąpić również w okresie jesiennym (liście).

Szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230, poz. 1960).

Niebezpieczne odcinki jezdni to mosty, wiadukty, estakady, zjazdy i podjazdy.

Przykładowe niebezpieczne odcinki jezdni to jezdnie zlokalizowane na mostach, wiaduktach, estakadach, zjazdach i podjazdach.

Pytanie nr 4:

SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.3, ust. 11 – w okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji (wysłanej do Zamawiającego w formie sms-a, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 minut od momentu zajścia zdarzenia) o godzinie rozpoczęcia patrolu lub akcji zimowego oczyszczania, ilości pracującego sprzętu, zmianach w ilości pracującego sprzętu, godzinie zakończenia akcji, zastosowanej technologii (z podziałem na zadania, jeżeli jeden Wyko­nawca prowadzi prace w ramach więcej niż jednego zadania), a po zakończeniu danej akcji zimowego oczyszczania do sporządzenia meldunku zawierającego w/w informacje, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem „wysyłanie wiadomości – informacja w formie sms-a”? Czy zamawiający ma korzystać ze specjalnego numeru telefonu czy też bramki sms? Czy Zamawiający wskaże operatora?

Czy dopuszczalna jest alternatywna forma w postaci wiadomości wysyłanych drogą mailową z informacją o podjętych działaniach?

Odpowiedź nr 4:

SMS wysyłane przez Wykonawcę mają skutecznie docierać do Zamawiającego. Wybór szczegółowych rozwiązań technicznych pozostaje w gestii Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza alternatywnej formy przekazywania tych informacji.

Pytanie nr 5:

SOPZ Dział II, Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.5, ust 6 – w przypadku ulic z wtopionymi w jezdnię torowiskami tramwajowymi zimowemu mechanicznemu oczyszczaniu (posypywaniu i płużeniu) podlega cała szerokość jezdni, łącznie z torowiskiem, po którym odbywa się ruch kołowy (samochodowy).

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „wtopione w jezdnie”?

Co w przypadku torowisk tramwajowych, które są wykonane z innej nawierzchni niż jezdnia i są nie na tym samym poziomie co jezdnia, a nie są oddzielone krawężnikiem?

Przykład, na zadaniu nr 2, dzielnica Śródmieście ul. Piastowska na odcinku od Grunwaldzkiej do Ronda Reagana. Zdjęcie nr 1.

Odpowiedź nr 5:

Torowisko tramwajowe „wtopione w jezdnię” jest to takie torowisko, gdzie górna część szyny znajduje się w poziomie jezdni.

W przypadku, gdy torowisko tramwajowe – zabudowane jest w innym poziomie niż jezdnia i może odbywać się po nim  ruch kołowy, podlega również oczyszczaniu.

Pytanie nr 6:

SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 8, ppkt 8.3, ust. 5 – Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wynajem i utrzymanie koszy, od daty ich protokolarnego odbioru.

Jeżeli wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie od momentu podpisania protokołu, co z koszami już zamontowanymi, nie odebranymi protokołem, które będzie trzeba opróżniać?

Czy Zamawiający przewiduje częściowe odbiory zamontowanych koszy i na bieżąco włączenie ich do zakresu wykonywanych prac?

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 8, ppkt 8.3:

ust. 5: Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za wynajem i utrzymanie koszy, od daty ich protokolarnego odbioru

ust. 4: (…) Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnego odbioru zamontowanych przez Wykonawcę koszy (…).

Pytanie nr 7:

SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 8, ppkt 8.5, ust. 2, lit. a – po opróżnieniu kosza uporządkować obszar terenu wyznaczony odległością 2,0 m od krawędzi kosza.

Jak Zamawiający zamierza rozwiązań sytuację w momencie gdy odległość 2,00 m od krawędzi kosza wchodzi np. na teren zieleńca, chodnika, przystanku lub jezdni?

Wnioskujemy o zmianę: zmniejszenie obszaru terenu do uporządkowania wokół kosza z 2,00 m do 1,00 m.

Poniżej przykłady:

Zdjęcie nr 2. Kosz na przystanku ul. Drobnera, dzielnica Śródmieście, odległość 2,00 m od krawędzi kosza wchodzi w jezdnię oraz torowisko.

Czy jezdnia oraz torowisko mają być także sprzątane?

Zdjęcie nr 3. Kosz na chodniku, ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Sępa – Szarzyńskiego, dzielnica Śródmieście, kosz usytuowany przy witrynie sklepowej, odległość 2,00 m od kosza w kierunku ul. Sęp Szarzyńskiego.

Czy jeżeli 2,00 m w odległości od kosza znajduje się wejście do lokalu usługowego, ma być utrzymywane w stałej czystości?

Wejście do lokalu znajduje się w odległości 2,00 m od kosza.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące szczegółowego zakresu utrzymania koszy na odpady zamieszczone w SOPZ, Dział II, Rozdział III, pkt 8, ppkt 8.5.

Pytanie nr 8:

SOPZ, Dział IV, pkt 5 – Termin realizacji prac interwencyjnych określony zostaje w zleceniu, a w przypadku, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego – prace inter­wencyjne muszą zostać wykonane natychmiast.

Co Zamawiający rozumie pod określeniem „natychmiast”?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że termin „natychmiast” oznacza ”niezwłocznie”, tj. w terminie realnym mającym na względzie okoliczności miejsca i czasu, bez zbędnej zwłoki.

Pytanie nr 9:

SOPZ, Dział V, pkt 2 – Usunięcie padłego zwierzęcia musi nastąpić niezwłocznie (w czasie nie dłuższym niż jedna godzina) po stwierdzenia tego faktu lub po powzięciu wiadomości o konieczności wykonania tych prac.

Co w przypadku, jeśli dojazd na miejsce zgłoszenia nie będzie możliwy w ciągu krótszym niż jedna godzina, przykładowo w sytuacji popołudniowego lub porannego szczytu komunikacyjnego?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ, Dział V, pkt 2. Wykonawca ma tak zorganizować prace, aby usunąć padłe zwierzę w czasie nie dłuższym niż 1 godzina po stwierdzeniu tego faktu lub po powzięciu wiadomości o konieczności wykonania tych prac.

Pytanie nr 10:

SIWZ, Część II, pkt 1, ppkt 1.3, ust. 1.3.3, pkt 4 – W zestawieniu sprzętu wymaganego na zadaniu nr 4, brak jest wymaganej myjki wysokociśnieniowej. Na każdym pozostałym zadaniu sprzęt w postaci myjki wysokociśnieniowej jest wymieniony.

Prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający nie wymaga posiadania myjki wysokociśnieniowej na zadaniu nr 4, czy jest to błąd w wykazie?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy o ilości wymaganego sprzętu na zadaniu nr 4, zgodnie z SIWZ, pkt 1.3.3.4. w części II Instrukcji dla wykonawców.

Pytanie nr 11:

SIWZ, Część II, pkt 1, ppkt 1.1 – W związku z faktem, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów o kodach wymienionych w SIWZ, Część III, pkt 3, zamawiający wymaga w SIWZ, Część II, pkt 1 ppkt 1.1 posiadania uprawnień wymieniając decyzje na zbieranie oraz transport odpadów.

Dla przejrzystości postępowania prosimy o wyjaśnienie, czy i jakie czynności ma obejmować (definicja zbierania w ustawie o odpadach jest bardzo szeroka) proces zbierania odpadów, na który wykonawca ma mieć w/w decyzję?

Gdzie powinno znajdować się miejsce zbierania odpadów wymienionych w SIWZ, na terenie gminy Wrocław czy może również na terenie gmin ościennych?

Jaka ilość odpadów poszczególnych kodów jest przewidziana do odbioru, w szczególności chodzi o odpady z koszy ulicznych, z oczyszczania ulic i placów, odpady zielone oraz odpady z padłych zwierząt?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, pkt 1.1.1. w cz. II Instrukcji dla wykonawców.

Miejsce zbierania odpadów uzależnione jest od lokalizacji bazy.

Oszacowanie ilości odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 12:

Zamawiający na str. 14 SIWZ, pkt 9.6 podaje, że jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

9.6.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6.2. Dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

Proszę o następujące wyjaśnienie:

A) Jeżeli wykonawca zamierza potwierdzić swoją zdolność ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zadania w 90 % środkami własnymi, a w 10 % polegać na zdolnościach finansowych innego podmiotu, to czy wystarczające jest do spełnienia tego warunku, aby ten podmiot dostarczył informację z banku potwierdzającą posiadanie środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż owe 10 % środków brakujących wykonawcy do spełnienia warunku posiadania odpowiedniej zdolności ekonomicznej i finansowej w tym zakresie.

B) Jaką mają mieć formę oraz treść dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia publicznego Wykonawcy i innych podmiotów.

C) Czy inny podmiot, na którego zdolnościach finansowych, tylko w bardzo niewielkim zakresie polegać będzie wykonawca (np. 5 % wymaganych przez Zamawiającego środków finansowych lub zdolności kredytowej), jest również zobowiązany do złożenia zobowiązania o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia, czy też może złożyć tylko zobowiązanie, iż będzie on odpowiadał solidarnie z wykonawcą za wykonanie zamówienia do wysokości 5 % jego wartości.

Odpowiedź nr 12:

W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć dokumenty określone w pkt 9 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 13:

Zamawiający na str. 5 SIWZ wymaga w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, aby wykonawcy posiadali m/dzy innymi:

g) pługosyparkę chodnikową – samobieżną (spalinową lub elektryczną z własnym zasilaniem), posiadającą możliwość regulacji szerokości posypywania chodnika, lemiesz pługa wyposażony w końcówkę gumową o równych krawędziach,

h) zamiatarkę chodnikową – samobieżną (spalinową lub elektryczną z własnym zasilaniem), wyposażoną w układ zraszania materiału zbierającego, gromadzącą materiał w zbiorniku własnym, ciężar całkowity do 3,00 Mg, minimalna wydajność 5.000 m2 w ciągu 1 godziny. …………………… (przy czym dla pojazdów/urządzeń wymienionych w ppkt g) i h) dopuszcza się stosowanie sprzętu uniwersalnego)

W chwili obecnej, na rynku można zakupić bardzo nowoczesne, wielofunkcyjne, małogabarytowe ciągniki komunalne z różnym osprzętem. Urządzenie takie może być wyposażone np. w okresie zimy w przedni pług odśnieżający oraz posiadać zamontowany z tyłu pojemnik stożkowy na piasek z możliwością regulacji szerokości posypywania chodnika. Z takim wyposażeniem ciągnik pracuje jako pługosyparka. W okresie letnim natomiast, taki ciągnik komunalny może zostać wyposażony w szczotkę do oczyszczania chodników, własny zbiornik do gromadzenia materiału zbieranego oraz układ zraszania tego materiału podczas pracy urządzenia. Z takim wyposażeniem ciągnik pracuje jako zamiatarka chodnikowa.

Proszę o wyjaśnienie, czy opisany sprzęt jest pojazdem/urządzeniem uniwersalnym o którym mowa w SIWZ, którego stosowanie dopuszcza Zamawiający.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza stosowanie sprzętu uniwersalnego. Taka jednostka będzie uznana zarówno w sezonie zimowym jako pługosyparka chodnikowa jak i w sezonie letnim jako zamiatarka chodnikowa.

Pytanie nr 14:

Zamawiający na str. 4 SIWZ, pkt. 1, ppkt 1.1. podaje, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: „Posiadają uprawnienia, tj.: ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zakwalifikowanych do …………………………………….”.

Dokładna analiza usług, które są przedmiotem postępowania wskazuje, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach czynności polegające na opróżnianiu z odpadów komunalnych koszy znajdujących się na chodnikach i przystankach oraz transport zebranych odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wymaga posiadania przez wykonawców wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Regulacje zawarte w Ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 4, ust. 1 tej ustawy obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do jego obowiązków należy również zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Chodnik jest wydzieloną częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszego. Zarządcą dróg publicznych usytuowanych na terenie miasta Wrocławia jest Gmina Wrocław (w imieniu i na rzecz której działa jednostka organizacyjna o nazwie ZDiUM).

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, iż to Gmina Wrocław z mocy ustawy jest zbierającym odpady w koszach ulicznych, bez względu na to, czy kosze te są jej własnością, czy też są dzierżawione od innych podmiotów. Gmina Wrocław ma również ustawowy obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych znajdujących się w tych koszach tylko w sposób zgodny z art. 6 ust. 1.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uregulowanie to stanowi, iż taki odpad komunalny może zostać przekazany wyłącznie gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W omawianym kontekście należy zauważyć także, iż przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przepisami o charakterze szczególnymi w stosunku do przepisów ogólnych zawartych w Ustawie o odpadach. Oznacza to, iż mają one pierwszeństwo w stosowaniu w przypadku, kiedy następuje zbieg z przepisami ogólnymi. Dlatego też, zawarcie przez Zamawiającego postanowień w umowie, iż to wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów przy wykonywaniu usługi opróżniania koszy ulicznych oraz usługi transportu tych odpadów komunalnych, nie powoduje, iż wykonawca jako wytwórca odpadów, zgodnie z przepisami ogólnymi o odpadach, będzie mógł swoim własnym transportem odbierać te odpady bez konieczności posiadania wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dla tego rodzaju odpadów komunalnych, które znajdują się w koszach usytuowanych na wydzielonej części drogi, jaką jest chodnik, takiej możliwości prawnej nie ma.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wykonawcy składający oferty zobowiązani są do posiadania również wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Odpowiedź nr 14:

Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt 1 cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Wykonawcy musza posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Pytanie nr 15:

Zamawiający na str. 9 SIWZ (Dział: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA), pkt 5 podaje, że przedmiotem zamówienia jest między innymi usuwanie padłych zwierząt.

Proszę o wyjaśnienie, czy wykonawca który będzie świadczył tę usługę powinien posiadać jakieś zezwolenie na wykonywanie tych czynności lub też inną decyzję administracyjną w tym zakresie.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ, Dział V ust. 4: „Usuwanie padłych zwierząt będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarno-epidemiologicznymi”.

Pytanie nr 16:

Zamawiający na str. 14 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podaje wielkości minimalnych zapasów materiałów do zwalczania śliskości zimowej, które wykonawca powinien zgromadzić przed sezonem zimowym (materiały chemiczne + kruszywo) przy realizacji poszczególnych zadań. Dane te pozwalają wykonawcom w sposób właściwy skalkulować koszty zamówienia, które są elementem ceny oferty. Należy zauważyć jednak, iż wielkości zapasów, które podaje Zamawiający dla poszczególnych zadań odnoszą się jedynie do zwalczania śliskości na drogach i nie obejmują zwalczania śliskości na chodnikach, przystankach oraz ciągach pieszo-rowerowych. Należy zauważyć także, iż łączna długość chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych podlegających utrzymaniu na Terenia miasta Wrocław położona jest na długości łącznej wynoszącej co najmniej kilkaset kilometrów. Ilość przystanków, to też ok. kilkaset sztuk w całym mieście. Ilości materiałów chemicznych oraz piasku potrzebnego do zwalczania śliskości zimowej, jakie powinien zgromadzić wykonawca przed sezonem zimowym dla zabezpieczenia tych obiektów są znacznie większe niż te same wielkości tych zapasów, które trzeba zgromadzić dla odśnieżania jezdni. W kalkulacji oferty koszt tych materiałów dla chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przystanków stanowi jedną z bardziej znaczących pozycji kosztowych. Są to bowiem wydatki na zakup tysięcy ton tych materiałów. Zamawiający jednak, nie podaje w żadnym miejscu w SIWZ jakie ilości materiałów chemicznych oraz środków uszorstniających chodniki, ciągi pieszo-rowerowe praz parkingi powinien zgromadzić wykonawca w celu zapobiegania śliskości zimowej na tych obiektach.

Proszę zatem o podanie dla wszystkich zadań, jakie ilości oraz rodzaje materiałów do zwalczania śliskości zimowej powinien zgromadzić wykonawca przed sezonem w celu zabezpieczenia chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz przystanków. Informacja ta jest szczególnie ważna dla wykonawców, którzy do tej pory nie świadczyli usługi dla Zamawiającego. Należy wskazać, iż Zamawiający na mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do traktowania wszystkich wykonawców na równych zasadach oraz do wskazania wszystkich istotnych elementów zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający w SOPZ Dział II, Rozdział III, ust. 2. pkt 2.4, ppkt 5, lit. f wyspecyfikował minimalne wymagane zapasy materiałów do zwalczania śliskości zimowej przed sezonem zimowym, w odniesieniu do oczyszczania jezdni.

Zgodnie z SOPZ Dział II, Rozdział III, ust. 2. pkt 2.4, ppkt 5, lit. d, Wykonawca w trakcie sezonu zimowego zobowiązany jest do utrzymania (przez cały sezon zimowy) stałego zapasu tych materiałów (min. na 7 posypań), w sposób zapewniający ciągłość działań w całym sezonie zimowym.

Ilość materiałów do zwalczania śliskości zimowej do prowadzenia prac na pozostałych obiektach, Wykonawca winien oszacować we własnym zakresie.

Pytanie nr 17:

Zamawiający na str. 40 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ROZDZIAŁ II. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, pkt 1.1.b podaje iż przedmiot zamówienia obejmuje m/dzy innymi sprzątanie psich toalet.

Proszę o wyjaśnienie, czy są to miejsca w jakiś sposób wydzielone w terenie oraz oznakowane.

Odpowiedź nr 17:

Psie toalety to miejsca wydzielone – ogrodzone i oznakowane.

Pytanie nr 18:

Zamawiający na str. 40 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ROZDZIAŁ II. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, pkt 1.1.c podaje, iż przedmiot zamówienia obejmuje m/dzy innymi usuwanie odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Czytając literalnie tak określony przedmiot zamówienia można dojść do wniosku, że w przypadku kiedy na terenie zewnętrznym będzie znajdowała się jakaś budowa lub rozbiórka obiektów budowlanych, to firmy budujące lub rozbiórkowe będą mogły wszystkie odpady powstające przy wykonywaniu tego typu prac pozostawić na miejscu wytworzenia, zaś usunięcie ich nastąpi na koszt wykonawcy, pomimo faktu, iż to firmy budowlane lub rozbiórkowe są wytwórcami (posiadaczami) odpadów powstających przy budowach i rozbiórkach. Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, to na nich ciąży ustawowy obowiązek wykonania czynności (w tym poniesienia kosztów) związanych z dalszym postępowaniem z odpadami powstającymi przy budowie lub rozbiórkach obiektów budowlanych.

Proszę zatem o wyjaśnienie, czy rzeczywiście wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszystkich odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, pomimo faktu iż ich wytwórcami (posiadaczami) są firmy budowlane oraz rozbiórkowe.

Odpowiedź nr 18:

Firmy budowlane i rozbiórkowe mają obowiązek zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia działalności odpadów. Mieszkaniec ma możliwość oddania odpadów powstałych w wyniku prac prowadzonych we własnym lokalu do PSZOK-a lub może indywidualnie zamówić kontener. Wykonawca jest zobowiązany usunąć odpady jedynie w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy zanieczyszczenia terenu (wytwórcy odpadów).

Pytanie nr 19:

Zamawiający podaje w SIWZ,iż wykonawca zobowiązany będzie m/dzy innymi do wynajęcia Zamawiającemu koszy ulicznych, które następnie mają być przez wykonawcę rozstawione w odpowiednich miejscach na chodnikach oraz przystankach. Do obowiązków wykonawcy będzie należało również utrzymywanie tych koszy, przez którą to czynność Zamawiający rozumie opróżnianie koszy oraz transport zawartych tam odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Jednocześnie, Zamawiający w innym miejscu SIWZ zastrzega, iż wykonawca który będzie wytwórcą (posiadaczem) odpadów komunalnych nie może odpadów powstających ze sprzątania gromadzić w urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych (zatem również koszy) rozmieszczonych na terenie miasta Wrocławia.

Proszę zatem o wyjaśnienie, czy zmiotki, które powstają przy wykonywaniu czynności sprzątania chodników lub przystanków wykonawca będzie mógł umieszczać w koszach, które w ramach umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, czy też powinien dla tych odpadów (zmiotki) przygotować oraz rozmieścić dodatkowe kosze, które nie będą objęte przedmiotem umowy, zaś koszt postawienia tych dodatkowych urządzeń do zbierania odpadów wraz z ich utrzymaniem powinien wykonawca wliczyć dodatkowo w cenę oferty.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający zabrania wrzucania „zmiotek” do koszy na odpady. Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie dodatkowych koszy na „zmiotki”. „Zmiotki” winny być usuwane na bieżąco.

Pytanie nr 20:

SIWZ Część V pkt. 3 – Zamawiający dopuszcza rozliczenie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych w oparciu faktury VAT wystawione przez odpowiednie podmioty lub na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy. Jakie elementy powinna zawierać w/w kalkulacja żeby została uznana za rzetelną podstawę wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający będzie pokrywał koszty za wszystkie czynności związane z wykonaniem prac interwencyjnych.

Pytanie nr 21:

Umowa §5 ust. 12 – Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, iż ponoszenie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody dotyczy działań powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 21:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: § 5 ust. 4 pkt 12 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„12) ponoszenia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną z winy Wykonawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie, w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowania Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zawarcie umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w taki sposób, aby w pełnym zakresie pokrywały szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac.”.

Pytanie nr 22:

Umowa §9 ust. 9 – Jako podstawę wystawienia faktury Zamawiający wskazał zaakceptowane przez Niego Miesięczne wykazy wykonanych prac oraz „trasówki” w sezonie zimowym. Mając na uwadze powyższe jaki termin Zamawiający przewidział na zaakceptowanie w/w dokumentów.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający zaakceptuje Miesięczne wykazy wykonanych prac oraz „trasówki” niezwłocznie, po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Pytanie nr 23:

SOPZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.6 – W jaki sposób zostaną rozliczone prace w zakresie zapobiegania powstania śliskości na jezdniach? W której komórce formularza cenowego stanowiącego załącznik nr III a, b, c, d, e do SIWZ należy uwzględnić wartość związaną z wykonaniem w/w prac? Jaki dokument będzie potwierdzeniem słuszności rozpoczęcia prac związanych z zapobieganiem powstawania śliskości na jezdniach?

Odpowiedź nr 23:

Prace związane z zapobieganiem powstania śliskości na jezdniach będą rozliczone jako akcja zimowego oczyszczania jezdni.

Pytanie nr 24:

Umowa §19 – Zamawiający przewidział możliwość istotnych zmian postanowień umowy, czy przewidział również w związku z powyższym ewentualną zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy m.in. w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9. Zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia, jednakże dokonywane będą wyłącznie w sytuacjach określonych w § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9. Zaznaczyć należy, że wynagrodzenie Wykonawcy, które określone zostało w formie ryczałtu (np. pozostawanie w gotowości do zimowego oczyszczania, zapewnienie poprzez wynajem i utrzymanie koszy na odpady), zmienione może być jedynie w wypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 6.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie zapisów, o których mowa powyżej, nie przekroczy łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 25:

SOPZ Rozdział III pkt 1, ppkt. 1.1.3 – Wykonawca zobowiązany jest m.in. do usunięcia zalegającego piasku oraz innych zanieczyszczeń pod parkującymi samochodami. Jaką technologię przewidział Zamawiający do wykonanie w/w prac?

Odpowiedź nr 25:

Prace mają być wykonane skutecznie, zgodnie z zapisami w SOPZ Dział II Rozdział III ust. 1 pkt 1, ppkt 1.1.3.

Pytanie nr 26:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania prac związanych z zamiataniem i zmywaniem jezdni w technologii letniej w godz. 22.00 – 6.00. Jak Zamawiający przewidział rozliczenie za nałożone na Wykonawcę kary w związku z ewentualnym zakłóceniem ciszy nocnej?

Odpowiedź nr 26:

Zgodnie z zapisami SOPZ Dział VI ust. 1 pkt 5, prace mają być wykonane w sposób nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

Zgodnie z zapisami w SOPZ Dział II Rozdział III ust. 1 pkt 1.2, ppkt. 1.2.1 i ppkt 1.2.2, prace związane z zamiataniem i zmywaniem jezdni w technologii letniej na podstawowym układzie komunikacyjnym muszą być wykonane w godzinach nocnych, tj. w godz. 22⁰⁰ – 6⁰⁰, natomiast na drogach niewchodzących w skład podstawowego układu komunikacyjnego muszą być wykonywane poza godzinami nocnymi i zwiększonego ruchu, tj. w godz. 19⁰⁰ – 22⁰⁰ i w godz. 9⁰⁰ – 13⁰⁰.

Pytanie nr 27:

Zgodnie z pkt 2.10. rozdział III „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wszystkie jezdnie II i III kolejności zimowego utrzymania będą zlecane do oczyszczania w technologii zimowej przez Zamawiającego. W której pozycji „Zestawienia kosztów zadania – zadanie nr 4”, stanowiącego załącznik nr IIID do Instrukcji dla Wykonawców, należy ująć koszty wyżej wymienionego oczyszczania: czy jako prace interwencyjne wymienione w pozycji 32, czy też w innej pozycji?

Odpowiedź nr 27:

Zmienia się Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: dopisuje się pozycje w Zestawieniu kosztów zadania – załączniki nr IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE dotyczące (zamienne załączniki w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

– Akcji zimowego oczyszczania II kolejność,

– Akcji zimowego oczyszczania III kolejność,

– Oczyszczania jezdni w technologii zamiennej II kolejność,

– Oczyszczania jezdni w technologii zamiennej III kolejność.

Pytanie nr 28:

Zgłaszamy zastrzeżenia do treści SIWZ oraz projektu umowy, zwracając uwagę na naruszenia przepisów prawa.

Otóż naszym zdaniem umowa i SIWZ, naruszają zasadę pacta sunt servanda obowiązującą obie strony umowy i są sprzeczne z prawem, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2008r. (KIO/UZP 87/08) „Umieszczenie w projekcie umowy postanowienia, zgodnie z którym przedmiot umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) o 50% jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Uzasadnienie:

Zgodnie z zaleceniami określonymi w pkt 2 części V SIWZ (Sposób obliczenia ceny ofertowej) jednostkowe ceny ryczałtowe (załącznik nr IIIA – IIIE – Zestawienie kosztów zadania) są przygotowywane w oparciu o zakres zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej, czyli ilość metrów. Zamawiający w obowiązującej nas jeszcze umowie dowolnie kształtował sobie ilości informując nas jedynie o wprowadzeniu aktualizacji bez podawania jakiegokolwiek powodu które dotyczyły 50% zmniejszenia zakresu prac. W sytuacji tak dużej ilościowo zmiany powoduje to znaczące zmniejszenie dochodu. Pozwala to sądzić, ze równie dobrze zamawiający może za miesiąc wprowadzić aktualizację zmniejszającą zakres prac o 90 lub i 100%. Taka zmiana zakresów powoduje olbrzymią niestabilność gospodarczą i jest niedopuszczalna. Zamawiający zastrzegł sobie takie prawo a jednocześnie wymaga w §5 pkt 4 ppkt 17):

„dysponowania, przez cały okres trwania niniejszej umowy, środkami technicznymi w ilości oraz w rodzajach niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy określonych w załączniku nr ……………….. do oferty. Wykonawca ubezpieczy środki techniczne we własnym zakresie i będzie kontynuował ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenach objętych przedmiotem niniejszej umowy”

Jak wykonawca ma zaplanować zakup i amortyzację sprzętu? Jak ma ocenić racjonalność zakupów nowych jednostek żeby sprostać rosnącym ciągle oczekiwaniom zamawiającego, bez gwarancji frontu robót?

Jak utrzymać właściwy stopień zatrudnienia skoro zmiany są kompletnie nieprzewidywalne?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w SIWZ. Jednocześnie informujemy, iż umowy zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w ramach niniejszego postępowania nie mają żadnego powiązania z umowami, o których wspomina Wykonawca. Zawierane będą w wyniku odrębnego postępowania i nie można łączyć skutków w postaci zmniejszenia zakresu prac w umowach dotychczasowych z umowami, które jeszcze nie zostały zawarte. Podkreślić należy, że zamawiający szacując wartość zamówienia i ustalając zakres prac dokonuje tego z najwyższą starannością, biorąc pod uwagę potrzeby Gminy Wrocław w tym zakresie.

Pytanie nr 29:

Czy wykonawca będzie karany za cały ciąg pieszo rowerowy lub chodnik jeżeli stwierdzone zabrudzenie wystąpiło na krótkim odcinku (np. 5 metrów lub w okolicach słupków czy latarni)? Czy Wykonawca może liczyć na to, że za takie zabrudzenie nie zostanie ukarany pod warunkiem niezwłocznego oczyszczenia zabrudzonego odcinka?

Odpowiedź nr 29:

Za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania prac , na krótkim odcinku ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika będzie naliczona kara za cały obiekt.

Pytanie nr 30:

Czy w trakcie ciągłych opadów śniegu (np. 10-15 godzin) w momencie kontroli będzie sprawdzane nasze przystąpienie do akcji (mają być widoczne „kupki” śniegu)?

Odpowiedź nr 30:

W trakcie opadów śniegu, podczas kontroli będzie sprawdzane również przystąpienie Wykonawcy do akcji.

Pytanie nr 31:

Czy w dni niewyznaczone do utrzymania czystości (np. Krzyki na wtorek i czwartek) Zamawiający będzie karać Wykonawcę za chodnik lub ciąg tłumacząc się tym, że zanieczyszczenie powstało wcześniej?

Odpowiedź nr 31:

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania prac w dni, w które nie są wykonywane prace zgodnie z harmonogramem, Zamawiający może naliczyć karę w przypadku, gdy stwierdzi że rodzaj i charakter zanieczyszczeń świadczy, że nie zostały one usunięte w terminie poprzednio przewidzianym do wykonania.

Pytanie nr 32:

Czy w momencie kiedy śnieg pada np. nieprzerwalnie od 3-4 dni i przestaje padać 6 rano to kontrolerzy również będą trzymać się tego, że po 4 godzinach śnieg ma być usunięty ze wszystkich przystanków, chodników, ciągów i o 10 będą dawać kary?

Odpowiedź nr 32:

Prace związane ze zwalczaniem śliskości i usuwaniem śniegu z chodników, parkingów oraz ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, zgodnie z zapisami SOPZ Dział II Rozdział III ust. 3 pkt 3.2, ppkt 3,winny być zakończone w ciągu 4 godzin od ustania opadów śniegu lub zaistnienia śliskości.

Pytanie nr 33:

Czy do oceny wykonanej pracy (zima) będzie brana pod uwagę intensywność opadów?

Odpowiedź nr 33:

Wykonawca będzie rozliczony z efektów pracy, niezależnie od intensywności opadów.

Pytanie nr 34:

Czy i w jakim stopniu wymagane będzie oczyszczanie przystanków tramwajowych do I toru w momencie gdy torowisku zostało utwardzone tłuczniem? (chodzi o trudność oczyszczenia tych miejsc).

Odpowiedź nr 34:

Zgodnie z zapisami SOPZ Dział II Rozdział III ust. 4 pkt 4.1, ppkt 2, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie przystanku oraz w najbliższym sąsiedztwie przystanku, w tym z torowiska tramwajowego na długości bezpośrednio przylegającej do peronu przystankowego.

Pytanie nr 35:

Czy wymagania dotyczące oczyszczania zieleńców (str. 29-31 Szczeg. Opisu Przedm. Zamów.) do godziny 8 rano dotyczą również jesieni, zimy i wczesnej wiosny, gdy rano jest ciemno a zieleńce są zupełnie nieoświetlone?

Odpowiedź nr 35:

Zgodnie z zapisami SOPZ Dział II Rozdział III ust. 6 pkt 6.3 ppkt 1-5, prace związane z oczyszczaniem zieleńców w sezonie letnim oraz w sezonie zimowym z częstotliwością 2 x w tygodniu oraz 1 x w tygodniu, muszą być wykonane do godz. 8⁰⁰.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie kar proporcjonalnie nie do wartości zamówienia ale wartości poszczególnych pozycji z zestawienia kosztów zadania? – załącznik nr IIIA – IIIE.

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 37:

Prosimy o wyjaśnienie czy pojazdy, które zostaną zgłoszone do obecnego przetargu, mogą być jednocześnie sprzętami zgłoszonymi do innych przetargów? Czy pojazdy muszą być w stałej gotowości tylko do dyspozycji przetargu na Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław? Oczywiście z założeniem, iż ewentualne wykorzystanie tych samych pojazdów do wykonywania innych czynności nie kolidowałoby z prawidłowym wykonywaniem usług na rzecz w/w przetargu.

Odpowiedź nr 37:

Sprzęt wyspecyfikowany w „Wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych” dla poszczególnych zadań, wymagany do zimowego utrzymania pasa drogowego ma być do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.

Natomiast sprzęt do oczyszczania pasa drogowego w sezonie letnim może być wykorzystywany do realizacji  umów z innymi podmiotami, po wykonaniu prac przewidzianych w ramach przetargu na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław”.

Ponadto informujemy, w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 3 w cz. VII Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Eko-system Sp. z o.o. w PKO BP S.A.:

– dla wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,

– dla wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW,

w terminie zapewniającym jego wpływ na rachunek bankowy do upływu terminu złożenia oferty. Dowód wpłaty (potwierdzenie) należy dołączyć do oferty.

2) pkt 5 w cz. IX Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Ekosystem Sp. z o.o. w PKO BP S.A. nr konta:

– dla wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,

– dla wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW.”;

3) w pozycjach dotyczących utrzymania miejskiego kosza na odpady zmienia się ilości sztuk, w związku z tym załączniki nr IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE otrzymują nowe brzmienie (zamienne załączniki w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową),

4) pkt 4 w załączniku nr I „Formularz oferty” otrzymuje następujące brzmienie (zamienna strona nr 1 w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

„4. Oferuję wykonanie zamówienia za (wypełnić dla zadań, na które jest składana oferta):

1) zadanie nr 1: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 51 z załącznika nr IIIA),

2) zadanie nr 2: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 50 z załącznika nr IIIB),

3) zadanie nr 3: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 45 z załącznika nr IIIC),

4) zadanie nr 4: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 40 z załącznika nr IIID),

5) zadanie nr 5: cenę brutto: ………………………………………….. zł (zgodnie z pozycją nr 48 z załącznika nr IIIE).”;

5) § 4 ust 4 pkt b) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b) kosze na odpady typu „Rynek” muszą być wyposażone w worki foliowe, w kolorze kosza na odpady6, natomiast kosze na odpady będące własnością ZZK muszą być wyposażone w worki foliowe w kolorze czarnym,”;

6) § 4 ust 4 pkt c) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„c) podczas opróżniania koszy na odpady typu „Rynek”7 i koszy na odpady będących własnością ZZK, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do usuwania worka łącznie z zawartością (niedopuszczalne jest usuwanie wyłącznie zawartości worka i ponowne jego wykorzystanie),”;

7) § 11 ust. 2 pkt 2 ppkt c) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„c) w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania prac w zakresie oczyszczania chodników i/lub parkingów i/lub ciągów pieszo rowerowych i/lub tramwajowych torowisk wydzielonych i pętli tramwajowych w ciągach ulicznych i pętlach i/lub zieleńców w pasie drogowym i/lub ścieżek rowerowych i/lub posadzek, schodów i pochylni w przejściach podziemnych, o których mowa w Załączniku nr 1 – SOPZ Dział II, Rozdział III ust. 3, 5, 6, 7, 9,”;

8) w § 11 ust. 2 pkt 2 projektu umowy dopisuje się ppkt m) o następującej treści:

„m) w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania prac w zakresie: mycia posadzki lub schodów i/lub mycia ścian lub poręczy i/lub oczyszczania kratek odwodnieniowych i/lub usuwania plakatów i nalepek w przejściach podziemnych, o których mowa w Załączniku nr 1 – SOPZ Dział II, Rozdział III ust. 9,”;

9) § 11 ust. 7 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Zamawiający zastrzega, że każdorazowo w sytuacji, w której Wykonawca nie wykona obowiązków, których niewykonanie może być podstawą w danym czasie do jednoczesnego naliczenia w danym przypadku kary umownej z więcej niż z jednego tytułu, wówczas Zamawiający oceni czy w powyższe obowiązki nie są ze sobą bezpośrednio powiązane w taki sposób przyczynowo – skutkowy, że dany obowiązek jest jednocześnie przyczyną lub skutkiem niewykonania innego obowiązku w danym przypadku. W sytuacji uznania przez Zamawiającego, że w danym przypadku niewykonane lub nienależycie wykonane określone obowiązki są ściśle powiązane, Zamawiający naliczy jedną karę w wysokości najwyższej kary przewidzianej w danym przypadku dla danych obowiązków z danych tytułów.”;

10) ppkt 3) w pkt 8.4. Rozdziału III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„3) kosze stanowiące własność ZDiUM i Zarządu Zasobu Komunalnego są usytuowane na terenie Gminy Wrocław, zgodnie z Wykazami lokalizacji koszy; Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ich parametrami.”;

11) ppkt c) w pkt 8.5.1) Rozdziału III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„c) kosze na odpady typu „Rynek” muszą być wyposażone w worki foliowe, w kolorze kosza na odpady, natomiast kosze na odpady będące własnością ZZK muszą być wyposażone w worki foliowe w kolorze czarnym,”;

12) ppkt d) w pkt 8.5.1) Rozdziału III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„d) podczas opróżniania koszy na odpady typu „Rynek” i koszy na odpady będących własnością ZZK, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do usuwania worka łącznie z zawartością (niedopuszczalne jest usuwanie wyłącznie zawartości worka i ponowne jego wykorzystanie),”;

13) w ppkt 8.7.1) dopisuje się (załącznik w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

„Wykaz nr 4 – Wykaz lokalizacji koszy na odpady typu miejskiego rozstawionych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, na terenie dzielnicy Stare Miasto – załącznik nr 1.1.25a.”;

14) w ppkt 8.7.2) dopisuje się (załącznik w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

„Wykaz nr 4 – Wykaz lokalizacji koszy na odpady typu miejskiego rozstawionych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, na terenie dzielnicy Śródmieście – załącznik nr 1.2.34a.”;

15) w ppkt 8.7.3) dopisuje się (załącznik w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

„Wykaz nr 4 – Wykaz lokalizacji koszy na odpady typu miejskiego rozstawionych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, na terenie dzielnicy Krzyki – załącznik nr 1.3.25a.”;

16) w ppkt 8.7.4) dopisuje się (załącznik w załączeniu – tylko na stronie internetowej i przesyłką pocztową):

„Wykaz nr 4 – Wykaz lokalizacji koszy na odpady typu miejskiego rozstawionych na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, na terenie dzielnicy Fabryczna – załącznik nr 1.4.24a.”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.