Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-2 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Oferent, chcąc wziąć udział w 3 zadaniach, wystarczy że wykaże się wykonaniem usługi zgodnie z pkt 1.2.3. SIWZ w wielkości min. 300 tys. m2, czy też należy pomnożyć tą ilość razy ilość zadań, na które składana jest oferta?

Odpowiedź nr 1:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. spełniają warunki udziału w postepowaniu podane w pkt 1.2. w cz. II Instrukcji dla Wykonawców. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na etapie oceny złożonych ofert.

Pytanie nr 2:

Czy w celu wykazania się wiedzą i doświadczeniem w myśl pkt 1.2.3. SIWZ, gdy Wykonawca wykonywał wymagany zakres usług na powierzchni nie mniejszej niż 300 tys. m2 kilkakrotnie (tzn. okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych występował kilkakrotnie), to czy usługę można wykazać np. trzykrotnie w 3 różnych okresach 6 miesięcznych, składając ofertę na 3 zadania?

Odpowiedź nr 2:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.