Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 07.02.2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 07.02.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

SUEZ Zachód Spółka z o.o. – lider Konsorcjum

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – członek Konsorcjum

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: zadanie nr 4 – 44 994 517,25 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2020 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto:

– zadanie nr 2 – 36 404 620,46 zł,

– zadanie nr 5 – 25 683 779,47 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2020 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

Cena ofertowa brutto: zadanie nr 1 – 47 192 758,66 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2020 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. – lider Konsorcjum

Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – uczestnik Konsorcjum

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: zadanie nr 3 – 41 958 908,72 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2020 r.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę w wysokości 196 527 014,41 zł (brutto), w tym:

– zadanie nr 1 – 47 230 903,62 zł,

– zadanie nr 2 – 36 496 766,55 zł,

– zadanie nr 3 – 41 982 828,16 zł,

– zadanie nr 4 – 45 106 782,42 zł,

– zadanie nr 5 – 25 709 733,66 zł.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr VIII do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.