Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), że w postępowaniu na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 – Stare Miasto, zadanie nr 2 – Śródmieście, zadanie nr 3 – Krzyki, zadanie nr 4 – Fabryczna, zadanie nr 5 – Psie Pole” w dniu 23.12.2016 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wniosło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 grudnia 2016 r. nr 2016/S 243-443452, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2016 r., numer referencyjny 5/2016 oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Załącznik:

Odwołanie WPO ALBA S.A.