Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    pkt 4 w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt od 1.2.1. do 1.2.4. i 1.4.1. musi spełniać dowolny Wykonawcaskładający ofertę wspólną, warunki podane w pkt 1.1., 1.3., 1.4.2, 1.4.3. i 1.5. dowolny Wykonawca lub Wykonawcy łącznie.”;

2)    pkt 25 w cz. IV Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„25. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV:

– w pkt 8.1., od 8.3. do 8.5. – od Wykonawców łącznie,

– w pkt 8.2., 9.4.1., od 9.4.5. do 9.4.7., 9.5., 9.6.1., 9.6.2. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

– w pkt od 9.1.1. do 9.1.7., 9.3.1., 9.4.4. – od każdego Wykonawcy,

– w pkt 9.4.2., 9.4.3. – od dowolnego Wykonawcy.”;

3)    ust. 4 w części J Szczegółowych Warunków Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przez cały okres realizacji zamówienia, na piśmie i w wersji elektronicznej (Microsoft Word lub Excel), wyliczeń i dokumentów określonych w poniższych punktach, dotyczących:

1) poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 poz. 676) w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 50% do końca 2013, 50% do końca 2014 r., 50% do końca 2015 r. i 45% do końca 2016 r. wraz z przedłożeniem:

a) informacji o ilości zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów,

b) informacji o ilości odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 przekazanych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów,

2) poziomówrecyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 645) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 12% w 2013 r., 14% w 2014 r., 16% w 2015 r. i 18% w 2016 r. wraz z przedłożeniem:

a) informacji o ilości zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,

b) informacji o ilościach i rodzajach odpadów pochodzących z selektywnej
zbiórki, tj. tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań  z metali, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, przekazanych do instalacji recyklingu oraz dokumenty potwierdzające recykling selektywnie zebranych odpadów (tj. Dokumenty Potwierdzające Recykling zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, w przypadku odpadów opakowaniowych).

3) poziomówrecyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami obliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowani do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 645) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 36% w 2013 r., 38% w 2014 r., 40% w 2015 r. i 42% w 2016 r. wraz z przedłożeniem:

a) informacji o ilości zebranych i odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przekazanych do instalacji odzysku,”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 17.04.2013 r. do godz. 1000,

– otwarcia ofert – na dzień 17.04.2013 r. o godz. 1330.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1)    ppkt F w pkt III.2.1) otrzymuje brzmienie:

„F. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A musi spełniać dowolny Wykonawca  składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie”.

2)    pkt IV.3.4) otrzymuje brzmienie:

„IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.04.2013 – 10:00”;

3)    pkt IV.3.8) otrzymuje brzmienie:

„IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 17.04.2013 – 13:30”.