Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ (4)

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., w związku z Wyrokiem z dnia 29.03.2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 559/13, KIO 560/13, KIO 561/13, KIO 562/13, KIO 602/13, KIO 603/13, KIO 610/13, KIO 611/13, KIO 612/13, KIO 613/13), zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 3 w cz. V Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o czynniki cenotwórcze, przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał wykonania prac, z wyłączeniem kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych rozliczane będą na podstawie faktur wystawianych przez podmiot zagospodarowujący odpady komunalne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.”;

2) § 15 ust. 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Wynagrodzenie za prace interwencyjne rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o czynniki cenotwórcze, przyjęte jako średnie ceny z „Sekocenbudu” dla województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał wykonania prac, z wyłączeniem kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych. Koszty zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych rozliczane będą na podstawie faktur wystawianych przez podmiot zagospodarowujący odpady komunalne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Łączne wynagrodzenie za prace interwencyjne nie może przekroczyć kwoty netto określonej w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr III do oferty). Do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”.