Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ (3)

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    pkt 2 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.”;

2)    pkt 8 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„8.    W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań, z papieru i z tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali, prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych,

3) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,

4) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych,

5) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii,

6) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

7) usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze IV – Psie Pole odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

8) wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora IV – Psie Pole,

9) zakupu, w ramach wynagrodzenia, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy,

10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.”;

3)    po pkt 8 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się pkt 8a i 8b o następującym brzmieniu:

„8a. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole, w pojemniki/kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w ilości szacowanej przez Zamawiającego:

1)    pojemniki o pojemności 60 l – ok. 100 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2)    pojemniki o pojemności 80 l – ok. 100 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

3)    pojemniki o pojemności 120 l – ok. 17 800 szt., w tym:

a)    ok. 8 300 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b)   ok. 9 500 szt. koloru niebieskiego przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,

4)    pojemniki o pojemności 240 l – ok. 5 000 szt., w tym:

a)    ok. 1 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b)   ok. 3 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

5)    pojemniki o pojemności 360 l – ok. 20 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

6)    pojemniki o pojemności 660 l – ok. 100 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

7)    pojemniki plastikowe o pojemności 1100 l – ok. 7 300 szt., w tym:

a)    ok. 1 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

b)   ok. 2 900 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

c)    ok. 2 900 szt. przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,

8)    pojemniki metalowe o pojemności 1100 l – ok. 1 500 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

9)    pojemniki o pojemności 2,5 m3 – ok. 300 szt., w tym:

a)    ok. 150 szt. przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

b)   ok. 150 szt. przeznaczonych do gromadzenia papieru i tektury,

10)     kontenery o pojemności 7 m3 – ok. 70 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

11)     kontenery o pojemności 10 m3 – ok. 15 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

12)     kontenery o pojemności 16 m3 – ok. 3 szt. przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

13)     worki o pojemności 120 l w kolorze żółtym – ok. 1 500 000 szt.,

14)     worki o pojemności 120 l w kolorze niebieskim – ok. 200 000 szt.,

15)     worki o pojemności 120 l w kolorze brązowym – ok. 1 000 000 szt.

8b.   Określone w pkt 8a ilości pojemników, kontenerów i worków zostały oszacowane przez Zamawiającego i stanowią ilość orientacyjną mającą być pomocną przy ustalaniu ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega jednak, iż rzeczywista ilość pojemników/kontenerów i worków objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna (mniejsza bądź większa) od wyżej wymienionych ilości podanych w SIWZ.”;

4)    w pkt 14.1. w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się ppkt k) o następującym brzmieniu:

„k)   Wzoru oznakowania pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z pkt B.6.4.g) „Szczegółowych Warunków Umowy”,”;

5)    w pkt 14. w cz. III Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się ppkt 14.5. o następującym brzmieniu:

„14.5.    dostarczenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia podstawiania wszystkich pojemników i kontenerów, Harmonogramu mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z pkt B.6.5.c) „Szczegółowych Warunków Umowy”.

6)    pkt 7 w cz. V Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„7.    Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, w tym także całkowity koszt zakupu przez Wykonawcę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które po zakończeniu umowy staną się własnością Zamawiającego, a także koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w obrębie Sektora IV – Psie Pole w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz koszt dostarczania worków do gromadzenia odpadów komunalnych.”.

7)    ust. 2 w § 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2.    Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz aktami prawa miejscowego, zwanej dalej „usługą”.”;

8)    dopisuje się pkt 10) w ust. 1 § 2 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B.”;

9)    ust. 3 w § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3.    Strony ustalają, że przedmiot umowy polegający na odbiorze, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniu worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B wraz z utrzymaniem pojemników/kontenerów w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole świadczony będzie nie wcześniej niż od dnia 01.07.2013 r. i nie później niż do dnia 31.12.2016 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.”;

10)     ust. 3 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.”;

11)     pkt 19 w ust. 4 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„19) dokonywania zmian ilości i/lub lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie ze Zleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie i w Szczegółowych Warunkach Umowy,(nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach umowy, część B),”;

12)     pkt 29 w ust. 4 § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„29) w przypadku utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników wykorzystywanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie nowego pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B).”;

13)     ust. 6 w § 8 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„6.    Pozostałe obowiązki Wykonawcy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, określone zostały w dalszej części umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy.”;

14)     dopisuje się ust. 6 w § 11 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„6.    Wykonawca zobowiązany jest przesyłać na adresy elektroniczne jednostek pomocniczych Miasta Wrocławia ( Rady Osiedli):

1)  w terminie 48 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego o ostatecznej akceptacji:

a)  Harmonogram opróżnień pojemników i odbioru worków od właścicieli nieruchomości oraz jego aktualizacji,

b)  Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz jego aktualizacji,

c)   Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków oraz jego aktualizacji,

d)  Harmonogram wymiany pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych oraz jego aktualizacji,

e)  Harmonogram opróżnień pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii i jego aktualizacji,

2)  w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego Zlecenia – Informacji o miejscach planowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych wskazanych przez Zamawiającego w Zleceniach.”;

15)     dopisuje się ust. 7 w § 11 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„7.    Zamawiający, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przekaże Wykonawcy adresy elektroniczne jednostek pomocniczych Miasta Wrocławia (Rady Osiedli). Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o ewentualnych zmianach w adresach elektronicznych jednostek pomocniczych Miasta Wrocławia (Rad Osiedli), w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianach w adresach elektronicznych w jednostkach pomocniczych Miasta Wrocławia (Rad Osiedli).”;

16)     ust. 12 w § 15 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„12.  W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. prac porządkowych, oznakowania, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników,  transportu, koszty zmian lokalizacji pojemników/kontenerów, koszty zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wkładów na zasadach określonych w umowie oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy, koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz koszty dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową, koszty  przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę pojemników zakupionych przez Wykonawcę, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, ppkt 4), kwoty ubezpieczeń pojemników/kontenerów stanowiących własność Wykonawcy i pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, w części C, pkt 2, ppkt 4), koszty magazynowania pojemników/kontenerów, koszty naprawy pojemników, zagospodarowania wymienionych trwale uszkodzonych pojemników/kontenerów, koszty podstawienia nowych pojemników w miejsce trwale uszkodzonych pojemników, koszty pojemników  zastępczych, koszty kontenerów zastępczych dla kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, itp.”;

17)     ppkt n) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„n)   w wysokości 20,00 zł – za nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J z wyłączeniem pkt 6, za każdą niezgodność, i/lub za niedostarczenie dokumentów określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część J, pkt 5, za każdy dzień po upływie terminu,”;

18)     dopisuje się ppkt t) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„t)    w wysokości 200,00 zł – za każdorazowy przypadek niedostarczenia przez Wykonawcę projektu oznakowania kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, zgodnie z terminami i/lub wymogami określonymi w umowie i/lub Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,”;

19)     dopisuje się ppkt u) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„u)   w wysokości  10,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6 ppkt 4) lit. f) zdanie drugie, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy przypadek,”;

20)     dopisuje się ppkt v) w pkt 2 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„v)    w wysokości 100,00 zł – za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 5 lit. e), za każdy dzień.”;

21)     ppkt a) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„a)    w wysokości 50,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę wymogów w zakresie mycia, dezynfekcji pojemnika/kontenera, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

22)     ppkt c) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„c)    w wysokości 50,00 zł – za każde stwierdzenie przez Zamawiającego nie wymienienia w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania pojemnika/kontenera za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień następujący po upływie terminu (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B)”;

23)     ppkt d) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„d)   w wysokości 200,00 zł – za każdą niezgodność w zakresie naprawy/konserwacji/renowacji/zniszczenia/usunięcia pojemnika w stosunku do zapisów umowy i/lub Szczegółowych Warunków Umowy, za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

24)     ppkt h) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„h)   w wysokości ceny rynkowej pojemnika/pojemników ustalonej na dzień stwierdzenia braku pojemnika/pojemników – za każdorazowe niewykonanie obowiązku dostarczenia w miejsce utraconego/zniszczonego pojemnika/pojemników fabrycznie nowego pojemnika/pojemników, spełniającego wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu/stwierdzenia przez Zamawiającego utraty/zniszczenia pojemnika/pojemników (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

25)     dopisuje się ppkt i) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„i)     w wysokości 50,00 zł – za każdorazowe niewykonanie obowiązków, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 4) lit. j), lit. k), lit. l), lit. m), za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,”;

26)     dopisuje się ppkt j) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„j)     w wysokości 10,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 4, lit. h, za każdy przypadek, z każdy dzień,”;

27)     dopisuje się ppkt k) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„k)    w wysokości 5,00 zł – za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wymienienie przez Wykonawcę w terminie uszkodzonego i/lub nieczytelnego oznakowania pojemnika/kontenera, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, za każdy pojemnik/kontener, za każdy dzień po upływie terminu,”;

28)     dopisuje się ppkt l) w pkt 3 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„l)     w wysokości 10,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6, ppkt 5, lit. a), lit. b), za każdy przypadek, za każdy dzień,”;

29)     ppkt a) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„a)    w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszania przez Wykonawcę wymogów umowy i/lub Szczegółowych Warunków Umowy w zakresie podstawienia pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych, przestawiania pojemnika do zbiórki odpadów i/lub ustawienia nowego pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych i/lub ustawienia zastępczego pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

30)     ppkt b) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b)   wysokości 500,00 zł – za każdorazowe nieodebranie odpadów w terminach wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmonogramów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, za każdą niezgodność, za każdy z Harmonogramów (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

31)     ppkt c) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„c)    w wysokości 800,00 zł – za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 2, ppkt 2 i 3,”;

32)     ppkt d) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„d)   w wysokości 150,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia któregokolwiek z pojemników do zbiórki odpadów; za przepełnienie pojemnika uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 90 % całkowitej pojemności danego pojemnika (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

33)     ppkt j) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„j)     w wysokości 500,00 zł – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy część B),”;

34)     ppkt n) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„n)   w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania obowiązku odbioru kontenera po upływie 3 dni od daty jego podstawienia, bądź w terminie określonym przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach, wystawionych w sytuacjach nieprzewidzianych (awaryjnych), za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy kontener (nie dotyczy kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

35)     ppkt o) w pkt 4 ust. 2 w § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„o)   w wysokości 50,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia braku właściwego utrzymania kontenera w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym (nie dotyczy kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

36)     ppkt p) w pkt 4 ust. 2 w § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„p)   w wysokości 100,00 zł – za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku uporządkowania terenu wokół ustawionych kontenerów do zbierania odpadów, a nadto niezapewnienia czystości i porządku w miejscu ustawienia kontenerów przez okres 48 godzin, liczony od daty i godziny ich odbioru, za każdy dzień następujący po upływie terminu (nie dotyczy kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

37)     dopisuje się ppkt u) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„u)   w wysokości 15,00 zł – za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia któregokolwiek z pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, za każdy przypadek, za każdy dzień; za przepełnienie pojemnika/kontenera uważa się jego wypełnienie odpadami powyżej poziomu 90 % całkowitej pojemności danego pojemnika/kontenera,

38)     dopisuje się ppkt v) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„v)    w wysokości 20,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6 ppkt 4) lit. b, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu,”;

39)     dopisuje się ppkt w) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„w)  w wysokości 40,00 zł – za stwierdzone przez Zamawiającego, niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków dotyczących wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczania worków spełniających wymogi określone w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B, pkt 6 ppkt 2) i ppkt 3), za każdy przypadek niewykonania obowiązku, za każdy dzień,”;

40)     dopisuje się ppkt x) w pkt 4 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„x)    wysokości 20,00 zł – za każdorazowe nieodebranie odpadów w terminach wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego Harmonogramów, o których mowa w Szczegółowych  Warunkach Umowy, za każdą niezgodność, za każdy z Harmonogramów (dotyczy pojemników/kontenerów i worków, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

41)     ppkt b) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b)   w wysokości 400,00 zł – za nieprzekazanie Zamawiającemu w dniu zakończenia świadczenia usługi pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i/lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i/lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki zużytych baterii, za każdy dzień następujący po upływie terminu, za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników/kontenerów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część B),”;

42)     ppkt n) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„n)   w wysokości 50,00 zł za opóźnienie w odnowie powłoki malarskiej pojemników, za każdy dzień za każdy pojemnik (nie dotyczy pojemników, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy część B),”;

43)     dopisuje się ppkt s) w pkt 5 ust. 2 § 18 projektu umowy o następującym brzmieniu:

„s)    w wysokości 10,00 zł – za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 11 ust. 6, za każdy przypadek, za każdy dzień następujący po upływie terminu.”;

44)     pkt 9 w ust. 1 w § 22 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„9)    zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy,”;

45)     pkt 10 w ust. 1 § 22 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„10) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,”;

46)     dopisuje się wstęp przed pkt 1 w cz. B Szczegółowych Warunków Umowy o następującym brzmieniu:

„Strony postanawiają, że ilekroć w Szczegółowych Warunkach Umowy, części B pkt 1) – pkt 5), mowa o pojemnikach należy przez to również rozumieć kontenery opisane w części B, pkt 6), z wyłączeniem sytuacji, gdy zastosowano rozróżnienie pojemników i kontenerów z uwagi na ich wymagania lub parametry bądź kwestie dotyczące rozstawienia.”;

47)     dopisuje się pkt 6 w cz. B Szczegółowych Warunków Umowy o następującym brzmieniu:

„6.    W zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym aktami prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:

a)    w trakcie świadczenia usługi, w sposób gwarantujący wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery oraz dostarczanie worków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym aktami prawa miejscowego; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyposażanie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole w pojemniki/kontenery i dostarczanie worków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktami prawa miejscowego,

b)   w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych; Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego monitorowania ilości nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole tak, aby zapewnić wyposażenie w pojemniki/kontenery oraz dostarczanie worków do wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z zastrzeżeniem ppkt 4) lit. f), w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 umowy.

2)    wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole, w pojemniki, kontenery oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, spełniające następujące wymagania:

a)    Pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l muszą spełniać następujące parametry:

–     pojemniki muszą być wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego,

–     konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na uszkodzenie,

–     pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 2 pełne gumowe kółka o średnicy min. 200 mm oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie pojemników,

–     konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym, mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

–     kolorystyka pojemników: na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – czarny, na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,

–     muszą posiadać certyfikat „CE”,

b)   Pojemniki o pojemnościach 660 l, 1100 l muszą spełniać następujące parametry:

–     pojemniki muszą być wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego,

–     konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na uszkodzenie,

–     pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 4 skrętne pełne gumowe kółka o średnicy min. 200 mm z możliwością pełnego obrotu, w tym 2 kółka z hamulcem oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie pojemników,

–     konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym, mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

–     kolorystyka pojemników: na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – czarny, na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,

–     muszą posiadać certyfikat „CE”,

c)   Pojemniki metalowe o pojemnościach 1100 l muszą spełniać następujące parametry:

–     pojemniki muszą być wykonane z blachy ocynkowanej,

–     konstrukcja pojemnika umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na uszkodzenie,

–     pojemniki powinny posiadać system jezdny wyposażony w 4 skrętne pełne gumowe kółka o średnicy min. 200 mm z możliwością pełnego obrotu, w tym 2 kółka z hamulcem oraz pokrywę/klapę umożliwiającą zamknięcie pojemników,

–     konstrukcja pojemników musi umożliwiać opróżnianie grzebieniowym, mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

–     kolorystyka pojemników: stal ocynkowana, z zastrzeżeniem, że pojemnik musi być oznakowany czarnym kolorem, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

–     muszą posiadać certyfikat „CE”.

d)  Pojemniki o pojemnościach 2,5 m3 muszą spełniać następujące parametry:

–     pojemniki powinny być dostosowane do opróżniania mechanicznego przy pomocy pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z głowicą standardową (z hakiem stałym lub ruchomym),

–     rodzaj pojemników: jednokomorowe, typ dzwon o podstawie okrągłej lub kwadratowej, opróżniany od dołu,

–     pojemniki muszą być wykonane z trudnopalnego laminatu poliestrowo-szklanego,

–     konstrukcja pojemnika umożliwiająca selektywne gromadzenie odpadów, trwała, szczelna, umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym, gwarantująca dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie, uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów oraz odporność na uszkodzenie,

–     kolorystyka pojemników: na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski,

–     muszą posiadać certyfikat „CE”.

e)   Zamknięte kontenery o pojemnościach 7 m3, 10 m3, 16 m3 muszą spełniać następujące parametry:

–     konstrukcja kontenerów powinna umożliwiać opróżnianie bramowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

–     kontenery muszą być wykonane z metalu, wyposażone w otwory wrzutowe zamykane pokrywami,

–     konstrukcja kontenera trwała, szczelna, umożliwiająca stabilne ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub nieutwardzonym,  gwarantująca dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz ściany dolnej (dna) na obciążenie,

–     kontenery mają być odporne na korozję,

–     kolorystyka kontenerów: na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – czarny,

–     powłoki lakiernicze muszą być odporne na działanie promieniowania UV, zmiany temperatury i inne czynniki atmosferyczne,

–     muszą posiadać certyfikat „CE”.

f)     Worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 120 l muszą spełniać następujące wymagania:

–     muszą być szczelne, zawiązywane, nierwące, wytrzymałe i nieprzepuszczające wody,

–     materiał: LDPE, półprzeźroczysty – umożliwiający stwierdzenie zawartości bez potrzeby jego rozwiązywania, grubość: min 40 µ,

–     kolorystyka worków: przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – żółty, na papier i tekturę – niebieski, odpady zielone – brązowy,

–     worki muszą posiadać nadruki o wielkości nie mniejszej jak format A4, z opisem zbieranych odpadów z określeniem co należy gromadzić, a czego nie należy w poszczególnych rodzajach worków oraz nazwę, adres, telefon kontaktowy, fax, e-mail, logo zarówno Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia jak i Zamawiającego.

3)    wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, według następujących zasad, z zastrzeżeniem pkt 4):

a)    Nieruchomości zamieszkałe o charakterze jednorodzinnym:

–     pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

–     worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,

–     pojemniki o pojemności 120 l (bądź w uzasadnionych przypadkach worki o pojemności 120 l w przypadku, gdy nie ma możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki), przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

–     worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych (odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)  Nieruchomości zamieszkałe o charakterze wielorodzinnym:

–     pojemniki o pojemnościach 1100 l oraz kontenery zamknięte o pojemnościach 7 m3, 10 m3 i 16 m(bądź w pojemniki o mniejszych pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki/kontenery o podanych pojemnościach), przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

–     pojemniki o pojemności 1100 l i 2,5 m3 (lub w pojemniki o mniejszych pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki  o podanych pojemnościach) przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,

–     pojemniki o pojemności 1100 l i 2,5 m(bądź w pojemniki o mniejszych pojemnościach, w przypadku gdy nie będzie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki o podanych pojemnościach) przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,

–     worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych (odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)   Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne w pojemniki/kontenery i worki, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych wg następujących zasad:

–     pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l 660 l, 1100 l, kontenery zamknięte o pojemnościach 7 m3, 10 m3 i 16 m3, przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

–     pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l i 2,5 mbądź worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,

–     pojemniki o pojemności 120 l, 1100 l i 2,5 m3  bądź worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,

–     worki o pojemności 120 l przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych (odpady zielone, zgodnie z uchwałą RM Wrocławia nr XXXII/741/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4)    w zakresie wyposażenia przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w pojemniki, kontenery i dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:

a)    przeprowadzenia konsultacji z właścicielami nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w celu pozyskania informacji dotyczących:

–     miejsc ustawienia pojemników/kontenerów i gromadzenia odpadów,

–     ilości pojemników/kontenerów i worków,

–     rodzajów pojemników/ kontenerów i worków,

–     pojemności pojemników/ kontenerów,

przy uwzględnieniu wymagań w zakresie minimalnych pojemności pojemników oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia,

b)   uwzględnienia przeprowadzonych konsultacji przy sporządzaniu Wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, o którym mowa w części B, pkt 5, ppkt 1) Szczegółowych warunków umowy, poprzez przypisanie do konkretnych miejsc gromadzenia odpadów, ilości i pojemności pojemników/kontenerów i worków, oraz rodzajów pojemników/kontenerów i worków, oraz:

–     wyposażenia na czas świadczenia usługi, najpóźniej na dzień 01.07.2013 r., wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych wzdłuż ulic w obrębie Sektora IV – Psie Pole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy oraz z opracowanym przez Wykonawcę Wykazem miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w pojemniki/kontenery przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem lit. b) tiret drugi i z zastrzeżeniem lit. f),

–     wyposażenia na czas świadczenia usługi, najpóźniej w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych wzdłuż ulic w obrębie Sektora IV – Psie Pole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy oraz z opracowanym przez Wykonawcę Wykazem miejsc gromadzenia odpadów komunalnychw pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych tj. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, z zastrzeżeniem lit. f),

–     sukcesywnego dostarczania właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, polegającego na przekazywaniu worków przy każdym odbiorze worków za zgromadzonymi w nich odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 01.07.2013 r.,

c)    wyposażania nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery i dostarczania worków do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie realizacji usługi, uwzględniając zmiany w ilościach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne objętych systemem oraz powstanie nowych ulic/placów,

d)   posiadania stałego zapasu worków (minimum w ilości gwarantującej miesięczną obsługę nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Sektora IV – Psie Pole), w ilości zapewniającej ciągłość dostarczania worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, przez cały okres realizacji usługi, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 umowy; Wykonawca w ostatnim miesiącu świadczenia usługi zobowiązany jest posiadać zapas worków umożliwiający prawidłowe świadczenie usługi do końca terminu realizacji świadczenia usługi określonego w umowie,

e)   uwzględnienia, w przypadku tworzenia wspólnych miejsc gromadzenia odpadów dla kilku nieruchomości (właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników), wymagań zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, określających, że łączna pojemność tych pojemników musi odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników dla każdej nieruchomości,

f)     odbioru odpadów komunalnych, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada już swoje pojemniki/kontenery/worki i w związku z tym odmówił wyposażenia swojej nieruchomości przez Wykonawcę w pojemniki/kontenery/ worki Wykonawcy; na taką okoliczność Wykonawca niezwłocznie sporządzi notatkę służbową uwzględniającą, adres nieruchomości i przedłoży ją Zamawiającemu drogą elektroniczną, pisemną lub faksem najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie zdarzenia;

g)    oznaczenia pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, najpóźniej do dnia 01.07.2013 r., zgodnie ze wzorem oznakowania, który Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przygotowanym wg następujących zaleceń:

–     format oznakowania nie mniejszy niż:

·      dla pojemników 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l – A4,

·      dla pojemników 660 l, 1100 l, 1,5 – 3,2 m3, 7 m3, 10 m3, 16 m– A3,

–     czytelny opis w formie pisemnej zastosowania pojemnika/kontenera pod względem zbieranych odpadów, z opisem co należy wrzucać, a czego nie należy wrzucać do poszczególnych rodzajów pojemników/kontenerów, z zastrzeżeniem, że pojemniki/kontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mają być opisane jedynie w zakresie gromadzonej frakcji, tj. „zmieszane odpady komunalne”,

–     oznakowanie ma zawierać nazwę, adres, telefon kontaktowy, fax, e-mail oraz logo zarówno Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia jak i Zamawiającego, a także numer telefonu i adres mailowy Biura Obsługi Klienta Wykonawcy,

–     oznakowanie ma stanowić formę samoprzylepnej naklejki, trwałej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

–     niedopuszczalne jest umieszczanie na pojemnikach innych niż określono wyżej informacji, oznaczeń, reklam itp.,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naniesienia ewentualnych uwag do projektu oznakowania pojemników w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu oznakowania od Wykonawcy.

h)   utrzymania pojemników/kontenerów Wykonawcy w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  a w szczególności mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3, § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, a także naprawy i renowacji oraz bieżącego odnawiania powłok malarskich kontenerów w przypadku widocznych ich ubytków, zadrapań, uszkodzeń powierzchni,

i)      postępowania ze ściekami powstałymi w trakcie mycia i dezynfekcji zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,

j)     naprawy pojemników/kontenerów Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia przez właściciela nieruchomości, bądź od daty stwierdzenia uszkodzenia przez Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną,

k)    podstawienia pojemników/kontenerów zastępczych w miejsce pojemników/kontenerów wymagających naprawy poza miejscem ustawienia uszkodzonych pojemników/kontenerów, o takich samych parametrach technicznych i pojemnościach oraz o takim samym oznakowaniu; Wykonawca dokona podstawienia pojemników/kontenerów zastępczych w momencie zabrania uszkodzonych pojemników/kontenerów do naprawy,

l)      wymiany uszkodzonych pojemników/kontenerów na nieuszkodzone pojemniki/kontenery o takich samych parametrach technicznych i pojemnościowych oraz o takim samym oznakowaniu, w sytuacji gdy naprawa uszkodzonych pojemników/kontenerów jest niemożliwa lub koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojemników/kontenerów; Wykonawca dokona wymiany pojemników/kontenerów w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez właściciela nieruchomości uszkodzenia pojemników/kontenerów, bądź od daty stwierdzenia uszkodzenia przez  Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną,

m)w przypadku utraty pojemników/kontenerów Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w miejsce utraconych pojemników/kontenerów, pojemniki/kontenery o takich samych parametrach technicznych i pojemnościowych, w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia przez właściciela nieruchomości utraty pojemników/kontenerów, bądź od daty stwierdzenia utraty przez Wykonawcę, bądź od daty zgłoszenia utraty przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną,

n)   aktualizowania i przedkładania zaktualizowanego Harmonogramu opróżnień pojemników i odbioru worków oraz Wykazu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy w części B, pkt 5, po każdej zmianie spowodowanej zmianą ilości,  pojemności  i rodzajów pojemników/kontenerów oraz worków,

o)   Wykonawca zobowiązany jest do podstawiania pojemników/kontenerów i dostarczania worków oraz oznakowania ich w sposób wymagany zapisami SIWZ wyłącznie na frakcje zbierane zgodnie z częścią B, pkt 1 Szczegółowych Warunków Umowy.

5)    W zakresie dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do:

a)    przekazania Zamawiającemu na piśmie, w dniu następującym po dniu rozpoczęcia świadczeniu usługi, oświadczenia dotyczącego wyposażenia, co najmniej:

–     w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

–     w worki na segregowane odpady komunalne, wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

w przypadku, gdy właściciele nieruchomości odmówili wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki/kontenery, Wykonawca zobowiązany jest w powyższym oświadczeniu wskazać nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki/kontenery Wykonawcy,

b)   informowania drogą elektroniczną Zamawiającego, o wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery, w terminie do 48 godzin od dnia ich podstawienia,

c)    sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie elektronicznej (Microsoft Word lub Excel) do akceptacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia podstawiania wszystkich pojemników i kontenerów, Harmonogramu mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

d)   uwzględnienia w Planie obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora II (zwany dalej Planem obsługi systemu), o którym mowa wSzczegółowych Warunkach w Umowy część A następujących informacji:

–     w zakresie dostarczanych worków: wskazanie sposobu dystrybucji worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie zabudowy jedno i wielorodzinnej obsługiwanego Sektora,

–     w zakresie odpadów gromadzonych w workach, określenie sposobu odbioru worków od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne o charakterze jednorodzinnym i wielorodzinnym,

–     w zakresie podstawianych przez Wykonawcę pojemników/kontenerów, wskazanie informacji dotyczących:

·      technologii opróżniania pojemników/kontenerów,

·      technologii i miejsc mycia, dezynfekcji, napraw i konserwacji pojemników/kontenerów,

·      kserokopii dokumentów bądź oświadczeń potwierdzających tytuł prawny Wykonawcy do pojemników i kontenerów.

e)   pisemnego przekazania Zamawiającemu, na 6 miesięcy przed zakończeniem świadczenia usługi w terminie określonym w umowie, opisu sposobu odebrania/usunięcia od właścicieli nieruchomości/z terenów nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wszystkich pojemników/kontenerów; W sytuacji gdy termin świadczenia usługi ulegnie zmianie na zasadach określonych w umowie, wówczas opis sposobu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże na 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia świadczenia usługi,

f)     przekazania Zamawiającemu na piśmie, w dniu następującym po dniu zakończenia świadczeniu usługi, oświadczenia dotyczącego odebrania/usunięcia na dzień ostatniego dnia świadczenia usługi, ustalonego zgodnie z treścią umowy, wszystkich pojemników/kontenerów od właścicieli nieruchomości/z terenów nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.”;

48)     dopisuje się ppkt 17 w pkt 2 cz. J Szczegółowych Warunków Umowy o następującym brzmieniu:

„17) zestawienia dotyczącego:

a)  ilości i pojemności poszczególnych pojemników, podstawionych właścicielom nieruchomości i obsługiwanych przez Wykonawcę wraz z podziałem na gromadzone frakcje,

b)  ilości i rodzaje dostarczonych właścicielom nieruchomości worków,

c)   adresów nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z przypisanymi do nich ilościami i pojemnościami pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z podaniem częstotliwości opróżniania przedmiotowych pojemników w danym miesiącu,

d)  wykonanych prac w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów Wykonawcy poprzez przedłożenie kserokopii faktur/rachunków potwierdzających wykonanie powyższych czynności w przypadku świadczenia ich przez upoważnione podmioty zewnętrzne bądź oświadczenia w przypadku wykonania ich przez Wykonawcę we własnym zakresie.”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 07.05.2013 r. do godz. 1000,

– otwarcia ofert – na dzień 07.05.2013 r. o godz. 1330.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1)    ppkt 1 w pkt II.1.5) otrzymuje brzmienie:

„1.    Zamówienie obejmuje odbieranie, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery oraz dostarczaniem worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.”;

2)    ppkt 2 w pkt II.1.5) otrzymuje brzmienie:

„2.    W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, tj. opakowań ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i szkło kolorowe, opakowań, z papieru i z tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i opakowań z metali, prowadzonej w miejscach ogólnodostępnych,

3) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,

4) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki termometrów rtęciowych,

5) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki zużytych baterii,

6) odbierania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

7) usuwania z terenów zlokalizowanych na Sektorze IV – Psie Pole odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

8) wykonywania prac interwencyjnych na terenie Sektora IV – Psie Pole,

9) zakupu, w ramach wynagrodzenia, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Umowy,

10) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w pojemniki/kontenery wraz z utrzymaniem ich w należytej czystości i w pełnej sprawności technicznej oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.”;

3)    pkt IV.3.4) otrzymuje brzmienie:

„IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

07.05.2013 – 10:00”;

4)    pkt IV.3.8) otrzymuje brzmienie:

„IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 07.05.2013 – 13:30”.