Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora IV – Psie Pole” do realizacji zamówienia zostało wybrane:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 115 052 945,40 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

2) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38 47-303 Krapkowice

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 10,00 pkt,

oferta nr 2 – 8,93 pkt.